Pages

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2024

Sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bảng quyền lực nhà nước trong quản lý hành chính nhà nước

Sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bảng quyền lực nhà nước trong quản lý hành chính nhà nước: Chìa khóa cho quản lý hiệu quả

Vai trò then chốt của Nhà nước trong quản lý hành chính nhà nước (HCNN) là điều không thể phủ nhận. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Nhà nước cần tác động một cách có tổ chức và điều chỉnh bảng quyền lực một cách linh hoạt. Đây chính là chìa khóa cho quản lý HCNN hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của người dân.

Sự tác động có tổ chức thể hiện ở việc thiết lập mối quan hệ hợp lý giữa các cơ quan HCNN để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và phát huy tính tích cực, chủ động trong quản lý. Điều này bao gồm:

 • Tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả: Việc sắp xếp, bố trí các cơ quan HCNN một cách khoa học, hợp lý, tránh chồng chéo, lãng phí.

 • Có sự liên kết, phối hợp hoạt động: Các cơ quan HCNN phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tạo sự thống nhất trong quản lý nhà nước.

 • Đảm bảo tinh trật tự, thứ bậc HC: Việc sắp xếp các cơ quan HCNN theo thứ bậc nhất định, đảm bảo sự phân cấp, phân quyền hợp lý, phù hợp với Hiến pháp và pháp luật.

Sự tác động có điều chỉnh là sự can thiệp, sắp xếp, điều chỉnh, thay đổi tạo sự cân đối, phù hợp giữa chủ thể quản lý (QL) và đối tượng QL. Việc điều chỉnh này nhằm mục đích:

 • Phù hợp với sự thay đổi của xã hội, của yêu cầu quản lý: Đáp ứng những yêu cầu mới phát sinh trong quá trình quản lý nhà nước.

 • Khắc phục những hạn chế, bất cập trong quản lý HCNN: Nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Nội dung điều chỉnh bao gồm:

 • Cơ cấu, chính sách: Thay đổi cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý HCNN cho phù hợp với tình hình mới.

 • Tổ chức bộ máy: Sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ quan HCNN để tinh giản bộ máy.

 • Nhân sự, biên chế: Điều chỉnh số lượng cán bộ, công chức, viên chức HCNN cho phù hợp với nhu cầu thực tế.

 • Quyết định QLHCNN: Bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ các quy định về quản lý HCNN.

Hình thức điều chỉnh:

 • Bằng văn bản: Quyết định QLHCNN, văn bản hướng dẫn, quy chế...

 • Bằng thực tiễn: Thông qua hoạt động thực tiễn, rút kinh nghiệm và điều chỉnh cho phù hợp.

Sự tác động có tổ chức và điều chỉnh là những nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý HCNN. Để thực hiện tốt hai nhiệm vụ này, cần có:

 • Sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng: Định hướng, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tổ chức và điều chỉnh trong quản lý HCNN.

 • Sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan nhà nước: Các cơ quan nhà nước cần phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng, ban hành và thực thi các chính sách, quy định về tổ chức và điều chỉnh trong quản lý HCNN.

 • Sự tham gia tích cực của nhân dân: Người dân cần được tham gia vào quá trình xây dựng, góp ý về tổ chức và điều chỉnh trong quản lý HCNN.

Kết luận:

Sự tác động có tổ chức và điều chỉnh là những yếu tố then chốt trong quản lý HCNN, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Việc thực hiện tốt hai nhiệm vụ này cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội để xây dựng một nền hành chính nhà nước chuyên nghiệp, hiệu quả, phục vụ nhân dân.**

Hoàng Gia

0 nhận xét:

Đăng nhận xét