Pages

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2024

Phân tích các đặc điểm của quản lý hành chính nhà nước (QLHCNN) 1.1.2. Đặc điểm quản lý hành chính nhà nước


 Phân tích các đặc điểm của quản lý hành chính nhà nước (QLHCNN)

1.1.2. Đặc điểm quản lý hành chính nhà nước:

1. QLHCNN là hoạt động mang tính quyền lực nhà nước:

 • Thể hiện: Các cơ quan HCNN được Nhà nước ủy quyền thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 • Đặc điểm:

 • Hoạt động QLHCNN mang tính bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân.

 • Các quyết định, hành vi của cơ quan HCNN có giá trị pháp lý, được pháp luật bảo vệ.

 • Cơ quan HCNN có thể sử dụng các biện pháp cưỡng chế để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước.

2. QLHCNN là hoạt động chấp hành - điều hành:

 • Chấp hành: Các cơ quan HCNN thực hiện, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn mình phụ trách.

 • Điều hành: Các cơ quan HCNN tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước nhằm đảm bảo trật tự xã hội, an ninh quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội.

3. QLHCNN là hoạt động mang tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt:

 • Chủ động: Các cơ quan HCNN chủ động trong việc đề xuất, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý nhà nước.

 • Sáng tạo: Các cơ quan HCNN áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp với tình hình thực tế, có hiệu quả cao.

 • Linh hoạt: Các cơ quan HCNN điều chỉnh các biện pháp quản lý cho phù hợp với sự thay đổi của tình hình kinh tế - xã hội.

4. QLHCNN là hoạt động có tính liên tục và ổn định trong tổ chức và hoạt động:

 • Liên tục: Hoạt động QLHCNN diễn ra không ngừng nghỉ, xuyên suốt trong mọi thời gian, không gian.

 • Ổn định: Hoạt động QLHCNN dựa trên cơ sở pháp lý, quy định thống nhất, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Kết luận:

QLHCNN là hoạt động mang tính quyền lực nhà nước, chấp hành - điều hành, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, có tính liên tục và ổn định trong tổ chức và hoạt động. Những đặc điểm này quy định bản chất, nội dung, phương thức và phương pháp của QLHCNN, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Hoàng Gia

Chúc lớp TC 240 học tốt!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét