Pages

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2024

Câu 4. Phân tích thành tựu lý luận của Đảng CS VN ra đời (Cương lĩnh)


Phân tích thành tựu lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (Cương lĩnh)

ĐCSVN ra đời là kết quả tất yếu từ sự kết hợp nhiều yếu tố: chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng HCM, phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

ĐCSVN ra đời chấm dứt sự bế tắc về lý luận , sự khủng hoảng về đường lối và lực lượng lãnh đạo cách mạng.

1. Bối cảnh lịch sử:

Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) ra đời vào năm 1930, phong trào giải phóng dân tộc của Việt Nam diễn ra sôi nổi nhưng mang tính tự phát, thiếu sự lãnh đạo thống nhất và đường lối khoa học. Điều này dẫn đến nhiều thất bại và bế tắc.

2. Thành tựu lý luận của Cương lĩnh chính trị đầu tiên:

Ngay từ khi ra đời, ĐCSVN đã thể hiện tầm nhìn chiến lược vĩ đại qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên, do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo. Văn kiện này đánh dấu những bước tiến vượt bậc về lý luận, khẳng định:

 • Cách mạng Việt Nam thuộc về phạm trù cách mạng vô sản: Đây là nhận định khoa học, phù hợp với thực tiễn lịch sử và xu thế thời đại, đặt nền tảng cho đường lối giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

 • Xác định đúng đắn nhiệm vụ, mục tiêu cấp bách của cách mạng: Lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp, phong kiến, giải phóng dân tộc, thực hiện cải cách ruộng đất, xóa bỏ áp bức bóc lột, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

 • Lực lượng cách mạng: Toàn thể nhân dân yêu nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, bao gồm công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức, ...

 • Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại: Gắn liền cách mạng Việt Nam với phong trào công nhân quốc tế, các dân tộc bị áp bức, tranh thủ sự ủng hộ của nhân loại tiến bộ.

 • Phương pháp: Cách mạng bạo lực là con đường duy nhất để giành độc lập, tự do.

 • Vai trò lãnh đạo: ĐCSVN là đội tiên phong của giai cấp công nhân, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm kim chỉ nam.

3. Ý nghĩa lịch sử:

 • Cương lĩnh chính trị đầu tiên là bản tuyên ngôn độc lập vĩ đại, đánh dấu sự trưởng thành về tư tưởng của Đảng.

 • Đặt nền tảng cho đường lối giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

 • Là ngọn cờ dẫn dắt Đảng và nhân dân ta đi đến thắng lợi: Cách mạng Tháng Tám 1945, hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, sự nghiệp Đổi mới.

 • Những giá trị của Cương lĩnh vẫn luôn актуальны, soi sáng con đường phát triển của đất nước trong hiện tại và tương lai.

4. Số liệu minh chứng:

 • Cách mạng Tháng Tám 1945: Thành công sau 9 ngày, giành chính quyền về tay nhân dân, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp hơn 80 năm.

 • Kháng chiến chống Pháp: Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, kết thúc ách thống trị của thực dân Pháp, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc.

 • Kháng chiến chống Mỹ: Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1975, hoàn thành mục tiêu giải phóng dân tộc.

 • Sự nghiệp Đổi mới: Đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đạt nhiều thành tựu to lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội.

5. Kết luận:

Sự ra đời của ĐCSVN và Cương lĩnh chính trị đầu tiên là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Những thành tựu lý luận của Cương lĩnh đã được minh chứng qua những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh chính trị đầu tiên mãi là ngọn cờ dẫn dắt Đảng và nhân dân ta đi đến thắng lợi.

Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo Nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng./.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét