Pages

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2024

Phân tích nội dung quản lý hành chính nhà nước (QLHCNN) 1.4 Nội dung của quản lý hành chính nhà nước (Biểu hiện của thực thi quyền hành pháp)


Phân tích nội dung quản lý hành chính nhà nước (QLHCNN) và đưa ra ví dụ thực tế, bài tập thực tế

1.4 Nội dung của quản lý hành chính nhà nước (Biểu hiện của thực thi quyền hành pháp)

QLHCNN bao gồm các nội dung chính sau:

1. Hoạt động lập quy hành chính:

 • Nội dung: Lập, ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền.

 • Ví dụ:

 • Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4366/BYT-QĐ-TC về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 43:2017/BYT về an toàn thực phẩm - Yêu cầu chung.

 • Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định về quản lý trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang.

 • Bài tập thực tế:

 • Lập dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về một lĩnh vực cụ thể, trình cấp trên thẩm định và ban hành.

 • Phân tích, đánh giá tác động của một văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành.

2. Hoạt động ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định hành chính:

 • Nội dung: Ban hành, tổ chức thực hiện các quyết định hành chính theo quy định của pháp luật.

 • Ví dụ:

 • Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép hoạt động cho một trường tư thục.

 • Ủy ban nhân dân xã cấp giấy khai sinh cho trẻ em mới sinh.

 • Bài tập thực tế:

 • Lập dự thảo quyết định hành chính về một vụ việc cụ thể, trình cấp trên thẩm định và ban hành.

 • Tổ chức thực hiện một quyết định hành chính đã được ban hành.

3. Hoạt động kiểm tra, đánh giá:

 • Nội dung: Kiểm tra, đánh giá việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước.

 • Ví dụ:

 • Đoàn thanh tra Bộ Công an kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an ninh mạng trên địa bàn tỉnh An Giang.

 • Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo trên địa bàn huyện.

 • Bài tập thực tế:

 • Lập kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về một lĩnh vực cụ thể.

 • Viết báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật.

4. Hoạt động cưỡng chế hành chính:

 • Nội dung: Áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính để buộc tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ pháp luật.

 • Ví dụ:

 • Phá dỡ công trình xây dựng trái phép.

 • Buộc thu hồi giấy phép hoạt động đối với tổ chức vi phạm pháp luật.

 • Bài tập thực tế:

 • Lập dự thảo quyết định cưỡng chế hành chính về một vụ việc cụ thể.

 • Thực hiện cưỡng chế hành chính đối với một tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật.

Lưu ý:

 • Nội dung QLHCNN còn bao gồm nhiều hoạt động khác như: Hoạt động quản lý tài chính nhà nước, Hoạt động quản lý tài sản công, Hoạt động quản lý cán bộ, công chức, viên chức...

 • Các ví dụ thực tế trên chỉ mang tính chất minh họa.

 • Bài tập thực tế cần được điều chỉnh cho phù hợp với trình độ và điều kiện cụ thể của học viên.

Chúc lớp TC 240 học tốt!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét