Pages

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2024

Câu 5. Phân tích thành tựu lý luận Thắng lợi của CMT8 năm 1945

Thành tựu lý luận của Cách mạng Tháng Tám năm 1945: Nền tảng cho sự trưởng thành vượt bậc của Đảng Cộng sản Việt Nam

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một sự kiện lịch sử vĩ đại, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Bên cạnh những thành tựu về mặt chính trị, quân sự, Cách mạng Tháng Tám còn mang lại những thành tựu to lớn về mặt lý luận, thể hiện sự trưởng thành vượt bậc của Đảng Cộng sản Việt Nam.

1. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ dân tộc - giai cấp, dân tộc - dân chủ:

 • Trước Cách mạng Tháng Tám, Đảng đã nhận thức được tầm quan trọng của giải phóng dân tộc, nhưng chưa đặt đúng vị trí của nó trong tiến trình cách mạng.

 • Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Đảng đã xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, mọi nhiệm vụ khác đều phải phục tùng.

 • Đây là sự kế thừa và phát triển đúng đắn lý luận về vấn đề dân tộc, về nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc.

2. Đoàn kết rộng rãi lực lượng toàn dân tộc:

 • Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 10 năm 1930 chưa nhận thức đầy đủ vai trò của các giai cấp, tầng lớp trong cách mạng.

 • Sau khi rút ra kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh, Đảng đã chủ trương tập hợp tất cả những người Việt Nam yêu nước, không phân biệt giai cấp, dân tộc, đảng phái, tôn giáo, giới tính...

 • Việc thành lập Mặt trận Việt Minh là minh chứng cho sự vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam.

3. Giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương:

 • Trước đây, Đảng chú trọng vào sự gắn kết chặt chẽ của cách mạng ba nước Đông Dương mà chưa chú trọng đến đặc điểm riêng của từng nước.

 • Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Đảng đã khẳng định giải quyết nhiệm vụ giải phóng dân tộc trong phạm vi từng nước.

 • Đây là sự vận dụng sáng tạo luận điểm về quyền tự quyết dân tộc và tinh thần quốc tế vô sản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

4. Kết hợp một cách chủ động trên cơ sở lợi ích quốc gia dân tộc cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam với cuộc đấu tranh chống họa phát xít:

 • Đảng đã thể hiện sự ủng hộ của nhân dân ta đối với Liên Xô và phe Đồng minh, đồng thời khẳng định tinh thần độc lập tự chủ trong đấu tranh.

 • Đây là sự phát triển của lý luận kết hợp sức mạnh dân tộc và thời đại trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam.

5. Khẳng định phương pháp tiến hành và các điều kiện để cách mạng thắng lợi:

 • Đảng nhất quán phương pháp cách mạng là dùng bạo lực của quần chúng, kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang.

 • Xác định đúng thời cơ, điều kiện để tiến hành Tổng khởi nghĩa.

6. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc:

 • Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, có vai trò quyết định bảo đảm thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc.

 • Cần xây dựng Đảng vững mạnh, chú trọng đào tạo cán bộ, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng.

Kết luận 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của Đảng Cộng sản Việt Nam, và đã đặt nền tảng vững chắc cho đường lối chính trị đúng đắn, sáng tạo, đưa đến thành công vang dội của cuộc cách mạng. Chiến thắng của Cách mạng Tháng Tám không chỉ là bước khởi đầu cho quá trình đổi mới đất nước mà còn đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử, đưa đời sống nhân dân lên tầm cao mới, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhìn lại gần 40 năm đổi mới và hơn 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, có thể thấy rõ rằng những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam không chỉ là những con số khô khan mà là những bằng chứng sống động cho thấy sự đúng đắn của con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, nền kinh tế ngày càng phát triển mạnh mẽ và toàn diện, và đất nước chúng ta chưa bao giờ có được vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay.

Những thành công đó chính là cơ sở vững chắc để tiếp tục khẳng định và bảo vệ những giá trị của Cách mạng Tháng Tám, đồng thời là nền tảng thực tiễn cho việc đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và phủ nhận những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được.

Trong bối cảnh hiện nay, phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải “khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, ý chí tự cường, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước của toàn dân tộc”. Đồng thời, cần chủ động đấu tranh tư tưởng, bảo vệ các thành quả vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, và đập tan mọi quan điểm sai trái, thù địch nhằm làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng, góp phần giữ vững ổn định và phát triển đất nước.

Hoàng Gia 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét