Pages

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2024

Phân tích các hình thức quản lý hành chính nhà nước (QLHCNN)1.5.2. Các hình thức QLHCNN

Phân tích các hình thức quản lý hành chính nhà nước (QLHCNN)

1.5.2. Các hình thức QLHCNN:

1. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL):

 • Nội dung: Lập, ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền.

 • Phân loại:

 • Văn bản quy định pháp luật (VBQPPL): Quy định những quy tắc, chuẩn mực hành vi trong lĩnh vực quản lý nhà nước.

 • Văn bản áp dụng pháp luật (VBADPL): Áp dụng quy định của pháp luật vào những trường hợp cụ thể.

 • Văn bản hành chính thông thường (VBHC): Phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước.

 • Ví dụ:

 • Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4366/BYT-QĐ-TC về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 43:2017/BYT về an toàn thực phẩm - Yêu cầu chung.

 • Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định về quản lý trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Tổ chức hội nghị, họp:

 • Nội dung: Tổ chức hội nghị, họp để trao đổi thông tin, thảo luận, thống nhất ý kiến, ra quyết định về các vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước.

 • Phân loại:

 • Hội nghị, họp theo quy định/quy chế: Được tổ chức theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu.

 • Hội nghị, họp bất thường/đột xuất: Được tổ chức để giải quyết những vấn đề cấp bách, đột xuất.

 • Ví dụ:

 • Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2024 của Bộ Y tế.

 • Cuộc họp đột xuất để bàn về giải pháp xử lý tình trạng ngập lụt trên địa bàn tỉnh An Giang.

3. Sử dụng các phương tiện kỹ thuật trong QLHCNN:

 • Nội dung: Sử dụng các phương tiện kỹ thuật như camera, ghi âm, ghi hình, máy vi tính... để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước.

 • Ví dụ:

 • Sử dụng camera giám sát để theo dõi trật tự an ninh đô thị.

 • Ghi âm, ghi hình cuộc họp để lưu giữ làm tài liệu.

 • Sử dụng máy vi tính để quản lý hồ sơ, dữ liệu.

4. Phối hợp, kết hợp:

 • Nội dung: Phối hợp, kết hợp với các cơ quan, tổ chức khác trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.

 • Ví dụ:

 • Phối hợp với công an địa phương để đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực tổ chức lễ hội.

 • Kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể để tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

5. Tác nghiệp xử lý các công việc mang tính chất nghiệp vụ, kỹ thuật hành chính (STVB, QL hồ sơ):

 • Nội dung: Thực hiện các công việc mang tính chất nghiệp vụ, kỹ thuật hành chính như:

 • Soạn thảo văn bản.

 • Quản lý hồ sơ.

 • Thực hiện thủ tục hành chính.

 • Ví dụ:

 • Soạn thảo dự thảo quyết định hành chính.

 • Quản lý hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh.

 • Thực hiện thủ tục cấp giấy khai sinh cho trẻ em mới sinh.

6. Kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quyết định QLHCNN:

 • Nội dung: Kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quyết định QLHCNN để đảm bảo tuân theo quy định của pháp luật.

 • Ví dụ:

 • Thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo trên địa bàn huyện.

 • Giám sát việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Kết luận:

Các hình thức QLHCNN đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nội dung, lĩnh vực quản lý cụ thể. Lựa chọn hình thức QLHCNN phù hợp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Lưu ý:

 • Bài viết này chỉ phân tích các hình thức QLHCNN một cách khái quát. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn cần tham khảo thêm các tài liệu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét