Pages

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2024

Phân tích tính đúng đắn của các luận điểm về mối quan hệ giữa quyền lực nhà nước và quản lý hành chính nhà nước


Phân tích tính đúng đắn của các luận điểm về mối quan hệ giữa quyền lực nhà nước và quản lý hành chính nhà nước

1. Quyền lực nhà nước là cơ sở cho QLHCNN:

Đúng đắn.

 • Cơ sở lý luận:

 • Hiến pháp 2013 quy định về tổ chức, hoạt động của Nhà nước, phân cấp, phân quyền quản lý.

 • Luật tổ chức hành chính nhà nước 2015 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan HCNN.

 • Thực tiễn:

 • Nhà nước trao quyền cho các cơ quan HCNN để thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 • Các cơ quan HCNN sử dụng quyền lực được trao để ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện các hành vi hành chính, tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật...

2. QLHCNN là hình thức cụ thể hóa quyền lực nhà nước:

Đúng đắn.

 • Cơ sở lý luận:

 • Hiến pháp 2013 quy định về việc thực hiện quyền lực nhà nước thông qua các cơ quan nhà nước.

 • Luật tổ chức hành chính nhà nước 2015 quy định về hoạt động cụ thể của các cơ quan HCNN.

 • Thực tiễn:

 • Các cơ quan HCNN thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

 • Hoạt động của các cơ quan HCNN góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Nhà nước.

3. Quyền lực nhà nước trong QLHCNN phải được thực hiện hiệu quả:

Đúng đắn.

 • Cơ sở lý luận:

 • Hiến pháp 2013 quy định về mục tiêu, nhiệm vụ của Nhà nước.

 • Luật tổ chức hành chính nhà nước 2015 quy định về yêu cầu đối với hoạt động của các cơ quan HCNN.

 • Thực tiễn:

 • Việc thực hiện quyền lực nhà nước hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

 • Việc thực hiện quyền lực nhà nước không hiệu quả sẽ gây cản trở cho hoạt động quản lý nhà nước, gây bức xúc cho nhân dân, gây thiệt hại cho Nhà nước và xã hội.

4. Hậu quả khi thực hiện quyền lực nhà nước trong QLHCNN không hiệu quả:

Đúng đắn.

 • Gây cản trở cho hoạt động quản lý nhà nước: Việc thực hiện quyền lực nhà nước không hiệu quả sẽ dẫn đến tình trạng trì trệ, ách tắc trong công tác quản lý nhà nước.

 • Gây bức xúc cho nhân dân: Việc thực hiện quyền lực nhà nước không hiệu quả có thể dẫn đến tình trạng sách nhiễu, phiền hà cho người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.

 • Gây thiệt hại cho Nhà nước và xã hội: Việc thực hiện quyền lực nhà nước không hiệu quả có thể dẫn đến tình trạng tham nhũng, lãng phí, thất thoát tài sản của Nhà nước.

5. Để thực hiện quyền lực nhà nước trong QLHCNN hiệu quả, cần:

Đúng đắn.

 • Có chủ thể QLHCNN đủ năng lực: Cán bộ, công chức, viên chức HCNN phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 • Áp dụng pháp luật một cách linh hoạt, sáng tạo: Tránh áp dụng pháp luật cứng nhắc, máy móc.

 • Sử dụng đúng, đủ thẩm quyền: Cán bộ, công chức, viên chức HCNN chỉ được thực hiện những hành vi thuộc thẩm quyền của mình.

 • Giám sát chặt chẽ việc thực hiện quyền lực nhà nước: Ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, lạm quyền, lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

 • Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan HCNN: Giúp người dân giám sát việc thực hiện quyền lực nhà nước.

 • Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức HCNN: Phục vụ nhân dân bằng thái độ tận tâm, trách nhiệm.

Kết luận:

Tất cả các luận điểm trên đều đúng đắn và có cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc. Việc thực hiện quyền lực nhà nước một cách hiệu quả trong QLHCNN đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, phục vụ tốt hơn nhu cầu.

Hoàng Gia

0 nhận xét:

Đăng nhận xét