Pages

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2024

Câu 1: Chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (03-02-1930) là tất yếu của lịch sử xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX? Liên hệ vai trò lãnh đạo của Đảng thời kỳ đổi mới đất nước hiện nay?

1. Tính tất yếu lịch sử của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam:

 • Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX:

 • Chủ nghĩa tư bản chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa:

 • Các nước đế quốc tăng cường xâm lược và áp bức nhân dân các nước thuộc địa.

 • Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt.

 • Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa.

 • Sự ra đời của Quốc tế Cộng sản (1919):

 • Thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

 • Trở thành ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam.

 • Tại Việt Nam:

 • Năm 1858: Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, biến Việt Nam thành thuộc địa nửa phong kiến.

 • Mâu thuẫn xã hội:

 • Mâu thuẫn giữa nhân dân với đế quốc Pháp và phong kiến tay sai.

 • Mâu thuẫn nội bộ trong xã hội Việt Nam. Các phong trào yêu nước:

 • Diễn ra liên tục và sôi nổi nhưng đều không mang lại kết quả.

 • Thiếu đường lối chính trị đúng đắn, thiếu tổ chức cách mạng lãnh đạo chặt chẽ và thiếu lực lượng cách mạng cần thiết.

 • Vai trò của Nguyễn Ái Quốc:

 • Từ năm 1921 đến năm 1930: Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị về lý luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 • Hình thành hệ thống luận điểm chính trị:

 • Xác định con đường giải phóng dân tộc.

 • Vai trò của Đảng trong cách mạng.

 • Mục tiêu và nhiệm vụ của cách mạng.

 • Thành lập các tổ chức tiền thân của Đảng:

 • Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925).

 • Đông Dương Cộng sản Đảng (1929).

 • An Nam Cộng sản Đảng (1929).

 • Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (1930).

2. Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam:

 • Sự kiện lịch sử trọng đại:

 • Mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

 • Khởi đầu cho một thời kỳ mới - thời kỳ cách mạng vô sản ở Việt Nam.

 • Đánh dấu bước ngoặt vĩ đại:

 • Có tổ chức tiên phong đủ sức lãnh đạo nhân dân giành độc lập, tự do.

 • Mở ra con đường đi lên chủ nghĩa xã hội cho dân tộc.

3. Vai trò lãnh đạo của Đảng thời kỳ đổi mới đất nước hiện nay:

 • Khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước:
  • Bắt đầu từ Đại hội VI của Đảng (1986).
  • Mục tiêu: Đổi mới toàn diện về kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa - xã hội.

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ đổi mới đất nước hiện nay

1. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng:

 • Hiến pháp 2013 quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

 • Đảng đề ra chủ trương đường lối, Nhà nước cụ thể hóa thành pháp luật.

 • Đảng gắn bó mật thiết với Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân.

2. Thành tựu của đất nước trong 35 năm đổi mới:

 • Kinh tế: thoát khỏi khủng hoảng, tăng trưởng khá, hội nhập quốc tế.

 • Văn hóa - xã hội: phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện.

 • Quốc phòng - an ninh: vững mạnh, bảo vệ Tổ quốc.

 • Đối ngoại: mở rộng quan hệ, hội nhập quốc tế.

3. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong đổi mới:

 • Đảng lãnh đạo đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội.

 • Đảng lãnh đạo đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu.

 • Đảng lãnh đạo đất nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

4. Những thách thức và giải pháp:

 • Nguy cơ tụt hậu về kinh tế.

 • Nguy cơ diễn biến hòa bình.

 • Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

 • Tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

 • Đảng tiếp tục đổi mới, tăng cường năng lực lãnh đạo.

 • Chống tham nhũng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 • Phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

 • Bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế.

5. Ý nghĩa:

 • Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới.

 • Xác định những thách thức và giải pháp cho sự phát triển của đất nước.

 • Nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Kết luận:

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ đổi mới đất nước hiện nay là vô cùng quan trọng. Đảng cần tiếp tục đổi mới, tăng cường năng lực lãnh đạo để đưa đất nước phát triển ngày càng giàu mạnh, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét