Pages

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2024

Các cơ quan quản lý hành chính nhà nước (QLHCNN) và phân tích các trường hợp cụ thể1. Các cơ quan là CTQLHCNN

Các cơ quan quản lý hành chính nhà nước (QLHCNN) và phân tích các trường hợp cụ thể

1. Các cơ quan là CTQLHCNN:

Theo Hiến pháp 2013 và Luật tổ chức hành chính nhà nước 2015, các cơ quan sau đây là CTQLHCNN:

 • Hệ thống cơ quan hành chính nhà nước trung ương:

 • Chính phủ.

 • Bộ, cơ quan ngang Bộ.

 • Cơ quan thuộc Chính phủ.

 • Hệ thống cơ quan hành chính nhà nước địa phương:

 • Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 • Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 • Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

2. Phân tích các trường hợp cụ thể:

a. Bệnh viện nhân dân Gia Định:

 • Phân tích:

 • Bệnh viện nhân dân Gia Định là đơn vị sự nghiệp y tế công lập, thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh.

 • Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh là cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh.

 • Do đó, Bệnh viện nhân dân Gia Định không phải là CTQLHCNN.

 • Kết luận: Bệnh viện nhân dân Gia Định không phải là CTQLHCNN.

b. Ủy ban nhân dân Tp.Hồ Chí Minh:

 • Phân tích:

 • Ủy ban nhân dân Tp.Hồ Chí Minh là cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh.

 • Theo quy định của Hiến pháp 2013 và Luật tổ chức hành chính nhà nước 2015, Ủy ban nhân dân Tp.Hồ Chí Minh là CTQLHCNN.

 • Kết luận: Ủy ban nhân dân Tp.Hồ Chí Minh là CTQLHCNN.

c. Đại học Sài Gòn:

 • Phân tích:

 • Đại học Sài Gòn là trường đại học công lập, thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 • Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan hành chính nhà nước cấp bộ.

 • Do đó, Đại học Sài Gòn không phải là CTQLHCNN.

 • Kết luận: Đại học Sài Gòn không phải là CTQLHCNN.

d. Bộ Tư pháp:

 • Phân tích:

 • Bộ Tư pháp là cơ quan hành chính nhà nước cấp bộ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tư pháp.

 • Theo quy định của Hiến pháp 2013 và Luật tổ chức hành chính nhà nước 2015, Bộ Tư pháp là CTQLHCNN.

 • Kết luận: Bộ Tư pháp là CTQLHCNN.

Kết luận:

 • Trong các cơ quan trên, Ủy ban nhân dân Tp.Hồ Chí Minh và Bộ Tư pháp là CTQLHCNN.

 • Bệnh viện nhân dân Gia Định và Đại học Sài Gòn không phải là CTQLHCNN.

Lưu ý:

 • Phân biệt CTQLHCNN với các loại hình tổ chức khác như đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội...

 • Căn cứ vào quy định của pháp luật để xác định CTQLHCNN trong từng trường hợp cụ thể.

Chúc bạn học tốt!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét