Pages

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2024

Vì sao phải xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam? Mục tiêu của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN?


 Vì sao phải xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam?

Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam xuất phát từ những yêu cầu tất yếu của:

1. Quá trình cách mạng theo ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội:

 • Mục tiêu xây dựng xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” cần có một Nhà nước pháp quyền để quản lý hiệu quả, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân.

2. Yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới:

 • Hội nhập quốc tế sâu rộng đòi hỏi Việt Nam phải hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao chất lượng hành chính nhà nước, đảm bảo sự công bằng, minh bạch trong hoạt động quản lý.

 • Phát triển kinh tế thị trường cần môi trường pháp lý ổn định, thống nhất, dự đoán được để thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

3. Nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế:

 • Nhà nước pháp quyền là biểu hiện của một quốc gia văn minh, tiến bộ, được cộng đồng quốc tế tin tưởng và tôn trọng.

Mục tiêu của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN:

1. Mục tiêu chung:

 • Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị, nhằm bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp, pháp luật, hạn chế sự tùy tiện của nhà nước, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, phát huy chủ quyền nhân dân và kiến tạo phát triển xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể:

 • Về hệ thống pháp luật:

 • Hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, phù hợp với Hiến pháp và thực tiễn xã hội.

 • Nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

 • Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 • Về tổ chức bộ máy nhà nước:

 • Hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu quả, hoạt động theo quy luật, quy trình.

 • Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

 • Chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

 • Về hoạt động tư pháp:

 • Xây dựng hệ thống tư pháp độc lập, hoạt động công khai, minh bạch, hiệu quả.

 • Nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm đúng người đúng tội.

 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Kết luận:

Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN là mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của Đảng và Nhà nước ta, có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong của chế độ, sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Tham khảo thêm:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét