Pages

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2024

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI HỘI NHÀ BÁO THƯỜNG TRÚ lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2026

HỘI NHÀ BÁO ĐỒNG NAI CHI HỘI L M THỜI NHÀ BÁO THƯỜNG TRÚ * Số: 01/KH-HNB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2024 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI HỘI NHÀ BÁO THƯỜNG TRÚ lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2026 ----- Thực hiện Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam; Nghị quyết số .../NQ-HNB, ngày .../.../.... của Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Hướng dẫn số 05-HD/HNB ngày 10/11/2023 của Ban Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh về việc tổ chức đại hội các chi hội, liên chi hội trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh; Ban Ban Thư ký lâm thời Chi hội nhà báo thường trú xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2026, như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU - Đại hội nhằm thành lập Chi hội nhà báo thường trú, thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai và các nghị quyết của Hội Nhà báo Việt Nam; tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong hội viên toàn Chi hội nhằm xác định rõ và thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2026; - Bầu Ban Thư ký Chi hội khóa I, nhiệm kỳ 2024-2026 đủ điều kiện, tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. - Đại hội cần được tổ chức trang trọng, tiết kiệm; phát huy tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, trí tuệ, trách nhiệm của toàn thể hội viên trong Chi hội; đảm bảo các quy định của Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội. II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI: 1. Thành lập chi hội nhà báo thường trú; thảo luận và quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ lần thứ I (giai đoạn 2024-2026). 2. Bầu Ban Thư ký Chi hội khoá I, nhiệm kỳ 2024-2026. III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN, KINH PHÍ 1. Thời gian: 1/2 ngày, từ 15 ngày 8/4/2024 2. Địa điểm: Đại hội tại Hội trường Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai. 3. Thành phần: - Khách mời: Hội Nhà báo tỉnh - Toàn thể hội viên nhà báo Chi hội thường trú lâm thời gồm ... người. 4. Kinh phí: Từ nguồn hỗ trợ của Hội Nhà báo tỉnh và xã hội hoá. IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Ban Thư ký lâm thời Chi hội nhà báo thường trú chuẩn bị và tổ chức thực hiện các nội dung công việc sau: - Xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, cá nhân chuẩn bị triển khai thực hiện; - Dự thảo các văn bản: Báo cáo chính trị, nội quy đại hội, chương trình và kịch bản đại hội, đề án nhân sự, dự thảo nghị quyết, phiếu bầu và thể lệ bầu cử... - Thông báo triệu tập hội viên và mời đại biểu dự Đại hội. - Phân công hội viên chuẩn bị lễ tân, hậu cần, địa điểm tổ chức và trang trí đại hội. 2. Hội viên chi hội nhà báo thường trú: Bố trí thời gian tham dự đại hội; nghiên cứu dự thảo văn kiện và phát biểu xây dựng nghị quyết đại hội; chấp hành nội quy đại hội. Căn cứ vào kế hoạch đại hội, Ban Thư ký Chi hội nhà báo thường trú đề nghị các đồng chí trong Ban Thư ký, các hội viên quan tâm triển khai thực hiện./. Nơi nhận: - Lãnh đạo HNB tỉnh (b/c); - Toàn thể hội viên (t/h) - Lưu VP. TM. BAN THƯ KÝ L M THỜI THƯ KÝ Nguyễn Thiên Vương

0 nhận xét:

Đăng nhận xét