Pages

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2024

Mô hình tổ chức chính quyền địa phương theo pháp luật hiện hành và thực tiễn tổ chức

Câu 2: 

Trình bày mô hình tổ chức chính quyền địa phương theo pháp luật hiện hành và thực tiễn tổ chức mô hình chính quyền địa phương ở việt nam hiện nay. Những vẫn đề đặt ra ?

Mô hình tổ chức chính quyền địa phương theo pháp luật hiện hành và thực tiễn tổ chức

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo hướng linh hoạt, phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Cụ thể:

 • Cấp tỉnh:

 • Hội đồng nhân dân: do dân bầu, nhiệm kỳ 5 năm.

 • Ủy ban nhân dân: do Hội đồng nhân dân bầu, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và Nhân dân địa phương.

 • Cấp huyện:

 • Hội đồng nhân dân: do dân bầu, nhiệm kỳ 5 năm.

 • Ủy ban nhân dân: do Hội đồng nhân dân bầu, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và Nhân dân địa phương.

 • Cấp xã:

 • Hội đồng nhân dân: do dân bầu, nhiệm kỳ 5 năm.

 • Ủy ban nhân dân: do Hội đồng nhân dân bầu, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và Nhân dân địa phương.

 • Cấp phường:

 • Hội đồng nhân dân: do dân bầu, nhiệm kỳ 5 năm.

 • Ủy ban nhân dân: do Hội đồng nhân dân bầu, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và Nhân dân địa phương.

 • Ngoài ra, còn có các mô hình tổ chức chính quyền địa phương khác như:

 • Chính quyền địa phương ở thị xã: tương tự như cấp huyện.

 • Chính quyền địa phương ở thị trấn: tương tự như cấp xã.

 • Chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt: do luật quy định.

Thực tiễn tổ chức mô hình chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay:

 • Về cơ bản, mô hình tổ chức chính quyền địa phương hiện nay được đánh giá là phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

 • Tuy nhiên, cũng có một số vấn đề cần được giải quyết:

 • Sự phân cấp, phân quyền giữa các cấp chính quyền địa phương chưa hợp lý.

 • Năng lực của chính quyền địa phương còn hạn chế.

 • Sự phối hợp giữa các cơ quan trong bộ máy chính quyền địa phương chưa hiệu quả.

 • Công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động của chính quyền địa phương chưa chặt chẽ.

Những vấn đề đặt ra:

 • Hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương.

 • Nâng cao năng lực của cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền địa phương.

 • Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong bộ máy chính quyền địa phương.

 • Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động của chính quyền địa phương.

Ngoài ra, cần nghiên cứu và áp dụng các mô hình tổ chức chính quyền địa phương mới, phù hợp với thực tiễn phát triển của từng địa phương.

Bên cạnh đó, cần tăng cường sự tham gia của Nhân dân vào hoạt động của chính quyền địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương.

Kết luận:

Mô hình tổ chức chính quyền địa phương hiện nay ở Việt Nam có những ưu điểm và hạn chế nhất định. Cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao năng lực của cán bộ, công chức, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan và chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét