Pages

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2024

Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: Tập trung dân chủ, thống nhất, phối hợp lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Chứng minh: nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là nhà nước tổ chức theo nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp và kiểm sát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp, và nguyên tắc tập trung dân chủ.


1. Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất:

 • Cơ sở pháp lý:

 • Hiến pháp 2013, Điều 1: "Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân."

 • Hiến pháp 2013, Điều 2: "Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân."

 • Thể hiện:

 • Mọi quyền lực đều xuất phát từ Nhân dân: Nhân dân bầu ra các đại biểu Quốc hội và HĐND;

 • Sự thống nhất về mục tiêu, chủ trương, đường lối: Mọi hoạt động của Nhà nước đều hướng đến mục tiêu chung là xây dựng và phát triển đất nước;

 • Sự thống nhất về hệ thống pháp luật: Hệ thống pháp luật Việt Nam là một thể thống nhất, có hiệu lực pháp lý bắt buộc trên toàn lãnh thổ quốc gia.

2. Nguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước:

 • Cơ sở pháp lý:

 • Hiến pháp 2013, Điều 5: "Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam."

 • Hiến pháp 2013, Điều 87: "Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam."

 • Hiến pháp 2013, Điều 135: "Tòa án Nhân dân là cơ quan xét xử, cơ quan thực hiện quyền tư pháp."

 • Thể hiện:

 • Phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

 • Quốc hội có chức năng lập hiến, lập pháp;

 • Chính phủ có chức năng hành chính nhà nước;

 • Tòa án Nhân dân có chức năng xét xử;

 • Phối hợp trong hoạt động:

 • Quốc hội giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước;

 • Chính phủ tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật;

 • Tòa án Nhân dân bảo vệ Hiến pháp và pháp luật;

 • Kiểm soát lẫn nhau:

 • Quốc hội có quyền bãi nhiệm Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ;

 • Tòa án Nhân dân có quyền giải thích Hiến pháp và pháp luật.

3. Nguyên tắc tập trung dân chủ:

 • Cơ sở pháp lý:

 • Hiến pháp 2013, Điều 4: "Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan nhà nước khác."

 • Thể hiện:

 • Dân chủ cơ sở: Nhân dân trực tiếp bàn bạc, quyết định các vấn đề liên quan đến đời sống tại địa phương;

 • Dân chủ đại diện: Nhân dân bầu ra các đại biểu Quốc hội và HĐND để đại diện cho mình thực hiện quyền lực nhà nước;

 • Kết hợp giữa dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện:

Kết luận:

Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp và kiểm sát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp, và nguyên tắc tập trung dân chủ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét