Pages

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2024

Phân biệt khái niệm chính quyền địa phương với khái niệm cấp chính quyền địa phương và khái niệm cấp đơn vị hành chính Việt Nam

Câu hỏi thảo luận: 1. Phân biệt khái niệm chính quyền địa phương với khái niệm cấp chính quyền địa phương và khái niệm cấp đơn vị hành chính Việt Nam?

1. Khái niệm chính quyền địa phương:

 • Chính quyền địa phương: là hệ thống các cơ quan nhà nước được tổ chức và hoạt động ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương.

 • Bao gồm:

 • Hội đồng nhân dân (HĐND): cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

 • Ủy ban nhân dân (UBND): cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

 • Nhiệm vụ: thực hiện quyền lực nhà nước, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, phối hợp với các cơ quan nhà nước khác.

2. Khái niệm cấp chính quyền địa phương:

 • Cấp chính quyền địa phương: là thứ hạng, vị trí của chính quyền địa phương trong hệ thống tổ chức chính quyền.

 • Phân cấp: dựa trên quy mô dân số, diện tích lãnh thổ, điều kiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đặc điểm địa lý của địa phương.

 • Hiện nay: Việt Nam có 4 cấp chính quyền địa phương:

 • Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 • Cấp huyện, quận, thị xã.

 • Cấp xã, phường, thị trấn.

 • Cấp thôn, bản.

3. Khái niệm cấp đơn vị hành chính Việt Nam:

 • Đơn vị hành chính: là phần lãnh thổ do Nhà nước xác định, trong đó có dân cư sinh sống và hoạt động một cách ổn định, có ranh giới rõ ràng, được tổ chức chính quyền quản lý.

 • Phân cấp: dựa trên yếu tố kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đặc điểm địa lý, mật độ dân cư.

 • Hiện nay: Việt Nam có 5 cấp đơn vị hành chính:

 • Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 • Cấp huyện, quận, thị xã.

 • Cấp xã, phường, thị trấn.

 • Cấp thôn, bản.

 • Cấp tổ, ấp.

Như vậy:

 • Chính quyền địa phương: là hệ thống các cơ quan nhà nước tổ chức và hoạt động ở địa phương.

 • Cấp chính quyền địa phương: là thứ hạng, vị trí của chính quyền địa phương trong hệ thống tổ chức chính quyền.

 • Cấp đơn vị hành chính: là phần lãnh thổ do Nhà nước xác định, trong đó có dân cư sinh sống và hoạt động một cách ổn định.

Ví dụ:

 • Tỉnh Kiên Giang: là một đơn vị hành chính cấp tỉnh.

 • Thành phố Rạch Giá: là đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Kiên Giang.

 • Phường Vĩnh Lạc: là đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Rạch Giá.

 • Tổ 1: là đơn vị hành chính cấp thôn, bản thuộc phường Vĩnh Lạc.

Kết luận:

 • Chính quyền địa phương, cấp chính quyền địa phương và cấp đơn vị hành chính là 3 khái niệm có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, nhưng có sự khác biệt nhất định.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét