Pages

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI HỘI NHÀ BÁO THƯỜNG TRÚ LẦN THỨ I NHIỆM KỲ 2024 – 2026

  

HỘI NHÀ BÁO ĐỒNG NAI

CHI HỘI NHÀ BÁO THƯỜNG TRÚ

(DỰ THẢO)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Biên Hòa, ngày 8 tháng 4 năm 2024


NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CHI HỘI NHÀ BÁO THƯỜNG TRÚ LẦN THỨ I

NHIỆM KỲ 2024 – 2026


Đại hội Chi hội nhà báo thường trú lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 - 2026 họp trong  ngày 8 tháng 4 năm 2024 tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Sau khi thảo luận các văn kiện của Đại hội; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội Nhà báo tỉnh; Căn cứ vào kết quả tại Đại hội; 


QUYẾT NGHỊ

I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá quá trình vận động tiến tới Đại hội chi hội lần thứ 1 nhiệm kỳ 2024 - 2026 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới trong báo cáo. 

 1.Mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2024 – 2026

1.1- Mục tiêu:

- Tiếp tục xây dựng tổ chức Chi hội, hoạt động có chất lượng, nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, gắn với việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

-  Đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động Chi hội, đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ đổi mới, phát triển của tỉnh Đồng Nai.

-Thực hiện tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo phát huy khả năng sáng tạo.

-Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho những người làm báo.

1.2-Phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu: 

Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và đạo đức người làm báo, coi đây là việc làm thường xuyên, là cơ sở để xây dựng các cấp Chi hội trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 8-4-2020 của Ban Bí thư về tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo trong thời kỳ mới và các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước để đẩy mạnh toàn diện hoạt động của Chi hội. Triển khai toàn diện các mặt công tác, bảo đảm các hội viên – nhà báo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, làm tốt công tác thông tin báo chí, nghiêm túc thực hiện Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, tổ chức tốt các hoạt động thường xuyên như xây dựng tổ chức hội, công tác kiểm tra, công tác nghiệp vụ và các hoạt động khác.

Chú trọng bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao trình độ nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của hội viên, góp phần bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo theo quy định của pháp luật. Duy trì đều đặn việc sinh hoạt Chi hội vào các quý, nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt. Phấn đấu không có hội viên nhà báo  nào vi phạm pháp luật hoặc đạo đức nghề nghiệp phải xử lý kỷ luật.

Tham gia quản lý để báo chí thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền đúng định hướng, thực hiện tốt Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.

Tham gia thực hiện hiệu quả Đề án hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao theo Quyết định 650 của Thủ tướng Chính phủ, giúp hội viên nhà báo nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí. Trong nhiệm kỳ phấn đấu có tác phẩm của hội viên Chi hội được nhận Giải báo chí Ngòi Viết Vàng và các cuộc thi, giải báo chí chuyên đề.

Đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thư ký chi hội để quản lý, giáo dục hội viên, rèn luyện đạo đức nghề báo gắn với nhiệm vụ được phân công. Thường xuyên củng cố tổ chức, đổi mới nội dung phương thức hoạt động; Nắm chắc tình hình hoạt động báo chí, hoạt động Hội, phản ánh kịp thời và đề xuất với các cấp lãnh đạo những giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền cũng như ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong hoạt động báo chí.

Mở rộng các hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm chuyên môn với các chi hội, liên chi hội nhà báo. Phát huy ưu thế của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động xã hội cùng quan tâm, cố gắng tạo thêm nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của Chi hội. Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động xã hội hóa báo chí.

Tiếp tục quan tâm đến các hoạt động nhân đạo, xã hội, từ thiện, xây dựng hình ảnh báo chí gắn bó mật thiết với đời sống nhân dân, cùng chung tay giải quyết các vấn đề xã hội. Tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện bằng hoạt động báo chí. Mỗi hội viên trở thành một nhịp cầu nối giữa công chúng với những địa chỉ từ thiện

Động viên, khen thưởng kịp thời hội viên có thành tích xuất sắc. Duy trì thăm hỏi hội viên có việc hiếu, hỉ.

II.  Đại hội thông qua kết quả bầu Ban Thư ký Chi hội gồm 3 đồng chí, bầu đồng chí......................................................... là Thư ký Chi hội; các đồng chí:......................................................................................... là Phó  Thư ký Chi hội.

III. Giao Ban Thư ký Chi hội khóa I xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, hướng dẫn để cụ thể hoá và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết.

IV. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên phát huy những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi hội nhà báo thường trú lần thứ I.

 Biên Hòa, ngày 8/4/2024


ĐẠI HỘI CHI HỘI NHÀ BÁO THƯỜNG TRÚ LẦN THỨ I

                                                            NHIỆM KỲ 2024 – 2026

0 nhận xét:

Đăng nhận xét