Pages

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2024

Các đơn vị hành chính ở việt nam được quy định như thế nào?


Các đơn vị hành chính ở Việt Nam được quy định theo Hiến pháp năm 2013Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành. Theo đó, hệ thống đơn vị hành chính Việt Nam được chia thành 3 cấp:

1. Cấp tỉnh:

 • Gồm có:

 • Thành phố trực thuộc trung ương: Hiện nay có 5 thành phố trực thuộc trung ương là: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh.

 • Tỉnh: Hiện nay có 63 tỉnh.

 • Mỗi tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương lại chia thành các đơn vị hành chính cấp huyện.

2. Cấp huyện:

 • Gồm có:

 • Quận: Thuộc thành phố trực thuộc trung ương. Hiện nay có 49 quận.

 • Huyện: Thuộc tỉnh. Hiện nay có 524 huyện.

 • Thị xã: Thuộc tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Hiện nay có 52 thị xã.

 • Thành phố thuộc tỉnh: Thuộc tỉnh. Hiện nay có 82 thành phố thuộc tỉnh.

 • Mỗi quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh lại chia thành các đơn vị hành chính cấp xã.

3. Cấp xã:

 • Gồm có:

 • Xã: Thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Hiện nay có 980 xã.

 • Phường: Thuộc quận, thành phố trực thuộc trung ương và thành phố thuộc tỉnh. Hiện nay có 1.541 phường.

 • Thị trấn: Thuộc huyện, thị xã. Hiện nay có 542 thị trấn.

Ngoài ra, còn có:

 • Phường/xã đặc biệt: Là đơn vị hành chính cấp xã có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội. Hiện nay có 14 phường/xã đặc biệt.

 • Khu kinh tế đặc biệt: Là khu vực lãnh thổ được Nhà nước xác định để phát triển kinh tế theo mô hình kinh tế thị trường mở, có trình độ quản lý nhà nước cao, áp dụng những chính sách ưu đãi về thuế, đầu tư, đất đai, hải quan,... Hiện nay có 3 khu kinh tế đặc biệt là Vân Đồn, Phú Quốc và Bắc Vân Phong.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét