Pages

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2024

Nhà nước CHXNCN Việt Nam được xác định là nhà nước của nhân dân và do nhân dân theo nhiều cách như sau

1. Căn cứ pháp lý:

 • Hiến pháp:

 • Hiến pháp 2013, Điều 1: "Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân."

 • Hiến pháp 2013, Điều 2: "Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân."

 • Hiến pháp 2013, Điều 4: "Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan nhà nước khác."

 • Luật pháp:

 • Luật Quốc hội;

 • Luật HĐND;

 • Luật bầu cử Quốc hội và HĐND;

 • Các luật khác liên quan đến quyền lực của Nhân dân.

2. Căn cứ thực tiễn:

 • Quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân:

 • Nhân dân bầu ra các đại biểu Quốc hội và HĐND;

 • Nhân dân có quyền tham gia vào các hoạt động của Nhà nước;

 • Nhân dân có quyền giám sát hoạt động của Nhà nước.

 • Nhà nước hoạt động vì lợi ích của Nhân dân:

 • Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân;

 • Nhà nước thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân;

 • Nhà nước bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.

3. Chứng minh:

 • Cơ quan nhà nước được thành lập từ Nhân dân:

 • Đại biểu Quốc hội và HĐND được bầu ra từ Nhân dân;

 • Các cơ quan nhà nước khác được thành lập theo quy định của pháp luật.

 • Hoạt động của Nhà nước chịu sự giám sát của Nhân dân:

 • Nhân dân có quyền tố cáo, kiến nghị, khiếu nại đối với các hành vi vi phạm pháp luật của Nhà nước;

 • Nhân dân có quyền tham gia vào các hoạt động giám sát của Nhà nước.

 • Nhà nước phục vụ lợi ích của Nhân dân:

 • Nhà nước thực hiện các chính sách nhằm nâng cao đời sống của Nhân dân;

 • Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Kết luận:

Nhà nước CHXNCN Việt Nam là nhà nước của Nhân dân và do Nhân dân được thể hiện qua các căn cứ pháp lý và thực tiễn. Nhà nước hoạt động vì lợi ích của Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét