Pages

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI NHÀ BÁO THƯỜNG TRÚ ĐỒNG NAI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI NHIỆM KỲ I (2024 – 2026)

 

HỘI NHÀ BÁO TỈNH ĐỒNG NAI

CHI HỘI LÂM THỜI NHÀ BÁO THƯỜNG TRÚ


--------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------


        Đồng Nai, ngày 8 tháng 4 năm 2024


BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯ KÝ LÂM THỜI CHI HỘI NHÀ BÁO THƯỜNG TRÚ TẠI ĐỒNG NAI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI NHIỆM KỲ I (2024 – 2026)


Căn cứ Hướng dẫn số 177/HD-HNBVN ngày 15/7/2019 của Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI; Nghị quyết của Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai X và sự chỉ đạo của Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức Đại hội cấp cơ sở, Ban Thư ký lâm thời Chi hội Nhà báo thường trú tại Đồng Nai báo cáo tổng kết hoạt động thời gian qua và đề ra phương hướng hoạt động của Chi hội nhà báo thường trú nhiệm kỳ 2024-2026, như sau:

I . HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯ KÝ LÂM THỜI CHI HỘI NHÀ BÁO THƯỜNG TRÚ

 1. Đặc điểm tình hình: 

- Toàn tỉnh Đồng Nai hiện có 6 văn phòng đại diện của các cơ quan báo chí Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh; 26 PVTT phóng viên đăng ký thường trú. Trong thời gian qua, nhìn chung các nhà báo, PVTT hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền sâu rộng những thành quả về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh đó, nhà báo, PVTT các báo còn quan tâm, phản ánh kịp thời những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý nhà nước của một số ngành, địa phương; đồng thời tích cực góp phần thông tin chính xác quan điểm, chủ trương của tỉnh và công tác chỉ đạo, xử lý những vấn đề được báo chí phản ảnh, nhất là những vấn đề nhạy cảm, được dư luận quan tâm nhằm góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

- Qua nắm bắt tình hình để vận động thành lập Chi hội nhà báo thường trú, hiện đã có 15 nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí gửi thông tin đăng ký tham gia sinh hoạt tại Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai, trong đó có 12 trường hợp có thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Khó khăn hiện nay là theo Điều 1, Quyết định 979/QĐ-HNBVN ngày 6 tháng 4 năm 2018, ghi rõ: Từ ngày 1/7/2018, Ban chấp hành Liên Chi hội, Ban Thư ký Chi hội các cơ quan báo chí có trách nhiệm triển khai thủ tục chuyển sinh hoạt về Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố đối với những hội viên Hội Nhà báo Việt Nam thuộc đơn vị mình là PVTT tại các địa phương. Với điều này, hiện nay có khá nhiều phóng viên chưa chuyển sinh hoạt theo quy định. Bên cạnh đó, một số PVTT dù gửi thông tin đăng ký sinh hoạt tại Hội Nhà báo tỉnh nhưng chưa đưa đủ thời gian công tác ở các cơ quan báo chí chủ quản nên chưa có thẻ hội viên. Sau khi biết thông tin Chi hội nhà báo thường trú chuẩn bị đại hội, một số phóng viên thường trú tại Đồng Nai đang tiếp tục làm thủ tục để gửi giấy giới thiệu về Hội Nhà báo tỉnh để tham gia. 

2.  Hoạt động chính trị, nghiệp vụ : 

- Các PVTT đăng ký sinh hoạt tại Hội Nhà báo tỉnh nói chung và các PVTT đủ điều kiện tham gia Đại hội thành lập Chi hội nói riêng đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp báo chí cách mạng, sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước.

- Đa số nhà báo, PVTT tại tỉnh đã được các cơ quan báo chí chọn lựa nên vững vàng về nghiệp vụ; nhiều nhà báo thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chính trị và liên tục trưởng thành qua thực tiễn công tác chuyên môn, nghiệp vụ báo chí. 

- Tất cả các nhà báo tham gia Đại hội thành lập Chi hội mặc dù rất bận với công tác chuyên môn, nghiệp vụ được cơ quan chủ quản giao nhưng vẫn luôn tích cực, sẵn sàng tham gia các chương trình, các phong trào thi đua do Chi hội và Hội Nhà báo tỉnh phát động trong thời gian tới. 

- 100% các nhà báo dự Đại hội thành lập Chi hội đều tích cực tham gia việc triển khai và thực cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" 

II . PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI NHÀ BÁO THƯỜNG TRÚ

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hội viên Chi hội và những người làm báo chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành Báo chí. 

2. Củng cố tổ chức, tăng cường chất lượng sinh hoạt Chi hội và đẩy mạnh công tác kiểm tra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, phóng viên. 

3. Phối hợp cùng Hội Nhà báo tỉnh và Chi hội bạn nhằm tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị tư tưởng, đạo đức và nghiệp vụ báo chí cho các hội viên. 

4. Đôn đốc và tăng cường công tác phát triển hội viên theo đúng điều lệ Hội. Duy trì sinh hoạt Chi hội, đảm bảo thời gian sinh hoạt theo qui định. Duy trì phương thức lồng ghép sinh hoạt Chi hội với sinh hoạt giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các Chi hội bạn. 

5. Chi hội tiếp tục phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức các hoạt động giao lưu với các đơn vị bạn nhằm học hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp và cách thức sinh hoạt Hội sao cho hiệu quả. 

6. Chi hội tiếp tục vận động các hội viên tham gia gửi tác phẩm tham dự giải báo chí chất lượng cao, giải báo chí Ngòi Viết vàng và tích cực tham gia giải báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Nai phát động.

7. Chi hội tăng cường công tác kiểm tra và vận động hội viên, phóng viên kiên quyết trong phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực và tha hoá về đạo đức trong ngành báo chí.   

8. Chi hội Nhà báo thường trú tiếp tục phối hợp tốt hơn với các nhà báo, PVTT để thực hiện chuyển đổi sinh hoạt về Hội theo đúng quy định của Hội Nhà báo Việt Nam.

                                              TM. BAN THƯ KÝ LÂM THỜI CHI HỘI NHÀ BÁO THƯỜNG TRÚ 

                        NGUYỄN THIÊN VƯƠNG                     


0 nhận xét:

Đăng nhận xét