Pages

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2024

Đường lối của Đảng trong giai đoạn 1939 - 1945:

Đường lối của Đảng trong giai đoạn 1939 - 1945:

Hai hội nghị quan trọng:

 • Hội nghị Trung ương Đảng lần VI (11/1939):

 • Phân tích tình hình thế giới và trong nước sau Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

 • Xác định nhiệm vụ mới của cách mạng: giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của thực dân Pháp và Nhật.

 • Đề ra chủ trương: "Giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu, trước mắt và trung tâm".

 • Thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất rộng rãi.

 • Chuẩn bị cho khởi nghĩa vũ trang.

 • Hội nghị Trung ương Đảng lần VIII (5/1941):

 • Đánh giá tình hình thế giới và trong nước sau khi Đức xâm lược Liên Xô.

 • Khẳng định con đường giải phóng dân tộc Việt Nam: "Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhân dân ta phải đứng lên khởi nghĩa vũ trang giành độc lập".

 • Xác định thời cơ khởi nghĩa: "Khi thời cơ đến, phải quyết tâm hành động".

 • Thành lập Việt Minh.

 • Chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa.

Nội dung chủ đạo của đường lối:

 • Mục tiêu: Giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của thực dân Pháp và Nhật.

 • Nhiệm vụ:

 • Tập trung lực lượng, chuẩn bị cho khởi nghĩa vũ trang.

 • Mở rộng Mặt trận Dân tộc thống nhất.

 • Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục.

 • Phát triển lực lượng vũ trang.

 • Phương pháp:

 • Kết hợp nhiều hình thức đấu tranh: chính trị, quân sự, văn hóa.

 • Sử dụng linh hoạt các biện pháp bạo lực và phi bạo lực.

 • Đánh giặc bằng giặc.

Kết quả:

 • Đường lối của Đảng trong giai đoạn 1939 - 1945 là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

 • Đường lối này đã động viên, tập hợp rộng rãi nhân dân dưới ngọn cờ của Đảng, tạo điều kiện cho việc chuẩn bị và tiến hành thắng lợi Cách mạng tháng Tám 1945.

Vai trò của hai hội nghị:

 • Hai hội nghị Trung ương Đảng lần VI và VIII là hai mốc son quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển đường lối của Đảng trong giai đoạn 1939 - 1945.

 • Hai hội nghị này đã đánh giá đúng tình hình, xác định đúng nhiệm vụ và phương pháp đấu tranh, góp phần đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi.

Hoàng gia

0 nhận xét:

Đăng nhận xét