Pages

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2024

Nội Dung Cương lĩnh Chính trị của Đảng Cộng sản Giai đoạn Đầu tiên (1930)

Cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930)

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 3 đến 7 tháng 2 năm 1930 tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu mốc son chói lọi trong quá trình phát triển của Đảng. Một trong những thành tựu quan trọng của Hội nghị là thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

Nội dung:

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, do Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) soạn thảo, được chia thành hai phần chính:

 • Chánh cương vắn tắt: Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, lực lượng, phương pháp, con đường cách mạng và quan hệ quốc tế.

 • Sách lược vắn tắt: Nêu ra những chủ trương, chính sách cụ thể cho từng giai đoạn cách mạng.

6 nội dung cơ bản:

 1. Mục tiêu: Cách mạng dân tộc dân chủ và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

 2. Nhiệm vụ: Chống đế quốc, chống phong kiến, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

 3. Lực lượng: Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức tiến bộ, các dân tộc thiểu số.

 4. Phương pháp: Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

 5. Con đường: Cách mạng dân tộc dân chủ là bước đầu, sau đó tiến lên chủ nghĩa xã hội.

 6. Quan hệ quốc tế: Đoàn kết vô sản quốc tế, hòa bình, hữu nghị.

Ý nghĩa:

 • Cương lĩnh chính trị đầu tiên là văn kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành mới của Đảng.

 • Xác định đúng đắn mục tiêu, nhiệm vụ, lực lượng, phương pháp, con đường cách mạng và quan hệ quốc tế.

 • Góp phần quan trọng vào việc định hướng phong trào cách mạng Việt Nam trong giai đoạn đầu tiên.

 • Là cơ sở cho các văn kiện tiếp theo của Đảng.


6 Nội Dung Cương lĩnh Chính trị của Đảng Cộng sản Giai đoạn Đầu tiên (1930) chi tiết hơn: 
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 2 năm 1930) được chia thành hai phần chính: Chánh cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt, bao gồm 6 nội dung cơ bản sau:

1. Mục tiêu:

 • Cách mạng dân tộc dân chủ: Giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của thực dân Pháp và phong kiến, giành độc lập dân tộc.

 • Tiến lên chủ nghĩa xã hội: Xóa bỏ chế độ bóc lột, xây dựng xã hội công bằng, văn minh cho nhân dân lao động.

2. Nhiệm vụ:

 • Chống đế quốc: Lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc.

 • Chống phong kiến: Lật đổ chế độ phong kiến, giải phóng ruộng đất cho nông dân.

 • Thổ địa cách mạng: Chia ruộng đất cho nông dân, giải phóng họ khỏi ách áp bức bóc lột của địa chủ.

 • Giải phóng dân tộc: Đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập cho đất nước.

 • Đoàn kết toàn dân: Thống nhất các tầng lớp nhân dân trong cuộc đấu tranh chung chống đế quốc, phong kiến.

3. Lực lượng cách mạng:

 • Công nhân: Giai cấp lãnh đạo cách mạng.

 • Nông dân: Giai cấp đồng minh chủ yếu.

 • Tiểu tư sản, trí thức tiến bộ: Đồng minh của công nhân, nông dân.

 • Các dân tộc thiểu số: Thống nhất các dân tộc trong cuộc đấu tranh chung.

4. Phương pháp cách mạng:

 • Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang: Sử dụng nhiều hình thức đấu tranh phong phú, phù hợp với từng giai đoạn cách mạng.

 • Lãnh đạo của Đảng Cộng sản: Đảng là người tổ chức, lãnh đạo nhân dân thực hiện cách mạng.

5. Con đường phát triển:

 • Cách mạng dân tộc dân chủ: Giai đoạn đầu tiên, cần tập trung vào nhiệm vụ giải phóng dân tộc.

 • Chủ nghĩa xã hội: Giai đoạn sau, tiến lên xây dựng xã hội công bằng, văn minh cho nhân dân lao động.

6. Quan hệ quốc tế:

 • Đoàn kết vô sản quốc tế: Liên minh với giai cấp vô sản quốc tế trong cuộc đấu tranh chung chống kẻ thù chung.

 • Hòa bình, hữu nghị: Giao lưu, hợp tác với các nước trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi.

Ý nghĩa:

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là văn kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành mới của Đảng. Cương lĩnh đã xác định đúng đắn mục tiêu, nhiệm vụ, lực lượng, phương pháp, con đường cách mạng và quan hệ quốc tế, góp phần quan trọng vào việc định hướng phong trào cách mạng Việt Nam trong giai đoạn đầu tiên.

Nội dung Kết thúc Hội nghị thành lập Đảng 7/2/1930

1. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam:

 • Hội nghị nhất trí hợp nhất ba tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

 • Ngày 3 tháng 2 năm 1930 được chọn làm Ngày thành lập Đảng.

2. Thông qua các văn kiện quan trọng:

 • Chính cương vắn tắt: xác định mục tiêu, nhiệm vụ, con đường phát triển của cách mạng Việt Nam.

 • Sách lược vắn tắt: đề ra phương pháp, biện pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam.

 • Chương trình tóm tắt: nêu rõ những nhiệm vụ cụ thể cho từng giai đoạn cách mạng.

 • Điều lệ vắn tắt: quy định tổ chức, hoạt động của Đảng.

3. Cử Ban Chấp hành Trung ương lâm thời:

 • Trịnh Đình Cửu được bầu làm Bí thư.

 • Ban Chấp hành Trung ương lâm thời có nhiệm vụ lãnh đạo phong trào cách mạng trong cả nước, chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ I.

4. Kêu gọi toàn thể nhân dân:

 • Lời kêu gọi của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc gửi toàn thể nhân dân Việt Nam nhân dịp Đảng ra đời, kêu gọi nhân dân đoàn kết, đấu tranh chống đế quốc, phong kiến giành độc lập dân tộc.

Kết luận:

Hội nghị thành lập Đảng 7/2/1930 là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong phong trào giải phóng dân tộc của Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thắp sáng con đường giải phóng dân tộc, đưa nhân dân ta đến với độc lập, tự do, tiến tới chủ nghĩa xã hội.

Ngoài ra, Hội nghị còn:

 • Định hướng cho phong trào cách mạng Việt Nam phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa.

 • Tạo cơ sở cho việc thành lập các tổ chức quần chúng do Đảng lãnh đạo như: Công hội Đỏ, Nông hội Đỏ, Thanh niên Cộng sản Đoàn,...

Ý nghĩa lịch sử:

Hội nghị thành lập Đảng 7/2/1930 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới cho cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của Đảng đã đưa phong trào giải phóng dân tộc bước vào giai đoạn mới, giai đoạn đấu tranh dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác - Lênin, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Hội nghị thành lập Đảng 7/2/1930 là:

 • Kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng, chính trị và tổ chức.

 • Sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam.

 • Đáp ứng nhu cầu lịch sử của đất nước, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

Hội nghị thành lập Đảng 7/2/1930 có ý nghĩa to lớn:

 • Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới cho cách mạng Việt Nam.

 • Chấm dứt tình trạng chia rẽ trong phong trào cộng sản, thống nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất.

 • Đặt nền móng tư tưởng, chính trị cho sự phát triển của cách mạng Việt Nam.

 • Tạo điều kiện cho việc thành lập các tổ chức quần chúng do Đảng lãnh đạo.

 • Góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa trên thế giới.

Hội nghị thành lập Đảng 7/2/1930 là nguồn cổ vũ to lớn cho toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục con đường cách mạng mà Đảng đã vạch ra, tiến tới giành thắng lợi vẻ vang.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét