Pages

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc - Nói về tính cách của bạn

AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm: Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc - Nói về tính cách của bạn
Bài học hữu ích với các anh/chị có ý định chuyển việc vào một Công ty nước ngoài. Cùng luyện tập để buổi phỏng vấn được thành công tốt đẹp.
1. Related Words and Expressions:
Các từ và thành ngữ liên quan:
- Personality [,p3:sə’næləti] (n): tính  cách
- Introverted [‘intrəvə : tid] (adj): hướng nội
- Extroverted [‘ekstrəvə : tid] (adj): hướng ngoại
- Optimistic [,ɔpti’mistik] (adj): lạc quan
- Pessimistic [,pesi’mistik] (adj): bi quan
2. Key sentences:
Những câu chính yếu:
- What kind of personality do you think you have?
[wɔt kaind əv  ,p3:sə’næləti du:  ju:  θiŋk ju:  hæv]
Bạn nhận xét như thế nào về cá tính/ tính cách của mình?
- Are you introverted or extroverted?
[a:  ju:  ‘intrəvə:tid ɔ: ‘ekstrəvə: tid]
Bạn là người hướng nội hay hướng ngoại?
- How do you get along with others?
[hau du:  ju:  get ə’lɔŋ wið  ‘ʌðəz]
Mối quan hệ của bạn với những người khác như thế nào?
- I’m quiet, hardworking and serious.
[aim  ‘kwaiət,  ‘ha:d’w3:kiŋ ænd  ‘siəriəs]
Tôi ít nói, siêng năng và nghiêm túc.
- Extroverted, I think. I mix well and enjoy doing things with others.
[‘ekstrəvə : tid, ai θiŋk, ai miks wel ænd in’dʒɔi  ‘du:iŋ θiŋz wið  ‘ʌðəz]
Tôi nghĩ mình là người hướng ngoại. Tôi hòa đồng tốt và thích làm việc cùng với người khác.
- I’m very optimistic
[aim  ‘veri  , ɔpti’mistik]
Tôi rất lạc quan.
3. Exercises:
Translate into Vietnamese:
Dialogue 1:
A: How do you handle pressure?
B: I work very well with pressure. I prepare for it before it comes.
A: Can you give me an example?
B: When I worked at Citibank, we had many deadlines to meet. I never waited until the last minute to do my work. I always finished it on time.
A: How do you deal with the public?
B: I try to treat my customers with respect and patience.
Dialogue 2:
A: How do you deal with stressful situation at work?
B: I’ve had many stressful situations at work. I always try to stay patient. Whenever I’m feeling stressed, I breathe deeply to calm down.
A: Is there any else that you do?
B: I try to talk to people to tell them how I feel. If I’m having a problem with a customer, I try to talk politely. If I have some other kind of stress at work, I talk to my co-workers or my boss to tell them how I feel. That usually helps.
Answer keys:
Đoạn 1:
A: Bạn xử lý những áp lực trong công việc như thế nào?
B: Tôi chịu đựng áp lực rất tốt. Tôi luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối mặt với nó.
A: Bạn có thể đưa ra một ví dụ được không?
B: Khi tôi làm việc tại Citibank, chúng tôi có nhiều công việc phải giải quyết. Tôi không bao giờ chờ đến hạn chót mới bắt đầu xử lý công việc của mình. Tôi luôn hoàn thành sớm và đúng hạn.
A: Vậy bạn làm việc với khách hàng như thế nào?
B: Tôi cố gắng đối xử với họ với sự tôn trọng và thái độ kiên nhẫn.
Đoạn 2:
A: Bạn đối mặt với các tình huống căng thẳng trong công việc như cách nào?
B: Trong công việc tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các công việc như thế này. Tôi luôn cố gắng giữ kiên nhẫn. Bất cứ khi nào cảm thấy căng thẳng, tôi hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh.
A: Bạn còn cách nào khác nữa không?
B: Tôi sẽ cố gắng nói chuyện với người khác để cho họ biết cảm giác của mình. Nếu tôi gặp vấn đề với khách hàng của mình, tôi sẽ cố gắng nói chuyện một cách nhã nhặn nhất có thể. Đối với những căng thẳng khác trong công việc, tôi sẽ nói chuyện với đồng nghiệp hay quản lý của mình để cho họ biết tôi đang cảm thấy như thế nào. Điều đó thực sự hữu ích.
Bằng những email gửi đều đặn hàng tuần, AROMA mong muốn giúp anh/chị nhắc lại và củng cố kiến thức tiếng Anh phục vụ công việc và trong giao tiếp với người nước ngoài. Bên cạnh những kiến thức tập trung này, anh/chị có thể ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY để nhận tài liệu tiếng Anh cho người đi làm, nhận bài test kiểm tra trình độ miễn phí.
Trân trọng,
Nguyễn Huyền Trang
Tư vấn đào tạo
huyentrang@aroma.vn
0972 172 891

AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét