Pages

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2024

Làng Ecotech: Nền tảng kết nối và thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

I. Giới thiệu chung

Làng Ecotech thuộc Techfest Việt Nam, được thành lập với mục tiêu tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ sinh thái. Làng Ecotech hoạt động dựa trên nền tảng pháp lý vững chắc, bao gồm Luật Khoa học và Công nghệ, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

II. Nhiệm vụ và chức năng

Nhiệm vụ:

 • Kết nối các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ sinh thái.

 • Thúc đẩy hợp tác và phát triển các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 • Tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển bền vững.

Chức năng:

 • Tổ chức các hoạt động kết nối, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm giữa các thành viên.

 • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp, bao gồm tư vấn, đào tạo, mentoring, xúc tiến đầu tư, v.v.

 • Phối hợp với các cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp trong việc thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

III. Hội đồng làng Ecotech

Quyền lợi:

 • Tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược và định hướng phát triển của Làng Ecotech.

 • Tham gia vào việc ra quyết định về các hoạt động của Làng Ecotech.

 • Sử dụng các nguồn lực của Làng Ecotech để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

 • Hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của Làng Ecotech.

Trách nhiệm:

 • Lãnh đạo và điều hành hoạt động của Làng Ecotech.

 • Phát triển và thực hiện chiến lược phát triển của Làng Ecotech.

 • Quản lý tài chính và tài sản của Làng Ecotech.

 • Tổ chức các hoạt động của Làng Ecotech.

 • Báo cáo về hoạt động của Làng Ecotech cho các cơ quan chức năng.

Cơ cấu:

 • Trưởng làng

 • Đồng trưởng làng

 • Trưởng ban truyền thông

 • Ban cố vấn

IV. Trưởng Làng Ecotech

Vai trò:

 • Lãnh đạo và điều hành hoạt động chung của Làng Ecotech.

 • Đại diện Làng Ecotech tham gia vào các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế.

 • Chịu trách nhiệm trước Hội đồng làng về hoạt động của Làng Ecotech.

Trách nhiệm:

 • Lập kế hoạch và triển khai chiến lược phát triển Làng Ecotech.

 • Quản lý tài chính và nguồn lực của Làng Ecotech.

 • Tổ chức các hoạt động của Làng Ecotech.

 • Quản lý nhân sự.

Đồng trưởng làng:

 • Hỗ trợ Trưởng làng trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 • Phụ trách các lĩnh vực cụ thể theo phân công của Hội đồng làng.

Trưởng ban truyền thông:

 • Phụ trách công tác truyền thông cho Làng Ecotech.
 • Quảng bá hình ảnh và hoạt động của Làng Ecotech đến cộng đồng.

Ban cố vấn:

 • Tư vấn cho Hội đồng làng về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Làng Ecotech.
 • Hỗ trợ Hội đồng làng trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Hoạt động hợp tác:

 • Hợp tác với các cơ quan chính phủ.

 • Hợp tác với các tổ chức phi chính phủ.

 • Hợp tác với các doanh nghiệp.

 • Hợp tác quốc tế.

Định hướng phát triển Làng Ecotech:

 • Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Làng Ecotech sẽ tiếp tục kết nối các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ sinh thái. Làng Ecotech sẽ tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển bền vững.
 • Thúc đẩy hợp tác quốc tế: Làng Ecotech sẽ tăng cường hợp tác quốc tế với các tổ chức và doanh nghiệp quốc tế trong lĩnh vực công nghệ sinh thái. Làng Ecotech sẽ tham gia vào các mạng lưới khởi nghiệp quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi các mô hình phát triển tiên tiến.
 • Nâng cao năng lực của các thành viên: Làng Ecotech sẽ tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn và mentoring để nâng cao năng lực của các thành viên. Làng Ecotech sẽ hỗ trợ các thành viên trong việc tiếp cận nguồn vốn đầu tư và thị trường.

V. Kết luận

Làng Ecotech là một nền tảng quan trọng trong việc thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ sinh thái. Làng Ecotech cam kết cung cấp môi trường thuận lợi và hỗ trợ toàn diện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển bền vững.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét