Pages

Thứ Hai, 6 tháng 3, 2023

Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài Regarding Work Permit for foreign workers

 

CHƯƠNG TRÌNH/ AGENDA

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP CHÂU ÂU VÀ CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ 

DIALOGUE BETWEEN EUROCHAM AND HO CHI MINH CITY AUTHORITY

Chủ đề: Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Regarding Work Permit for foreign workers

Thời gian: 14g00 - 16g00 thứ Ba, ngày 07 tháng 3 năm 2023

Địa điểm: Rex Hotel, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1

Time: 14:00-16:00, Tuesday, 7 March 2023

Venue: Rex Hotel, 141 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City

 

Thời gian/ Time

Nội dung/ Content


13:30 – 14:00

Đón tiếp đại biểu, phục vụ trà, cà phê và bánh ngọt đầu giờ Registration, coffee, and cake are served prior to the dialogue


14:00 – 14:05

Giới thiệu đại biểu/ Introduction of participants


14:05 – 14:10

Phát biểu chào mừng/ Opening speech:

Bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC)/ Ms Cao Thi Phi Van, Deputy Director of HCMC Investment and Trade Promotion Centre (ITPC)

Ông Jean Jacques Bouflet, Phó Chủ tịch EuroCham/ Mr Jean Jacques Bouflet, Vice Chair of EuroCham


14:10 – 14:25

Những vấn đề cần quan tâm về thủ tục liên quan đến Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài/ Key issues to be considered in procedures related to work permits for foreign workers in Vietnam:

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao Động Thương binh và Xã hội Thành phố/ Mr Nguyen Van Lam, Deputy Director of HCMC Department of Labour, War Invalids and Social Affairs (HCMC DOLISA)


14:25 – 16:00

Đoàn chủ tọa điều phối, trả lời câu hỏi gửi trước và câu hỏi đặt tại Hội nghị của doanh nghiệp/ The Panel coordinates responses to key groups of questions submitted in advance:

Bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC)/ Ms Cao Thi Phi Van, Deputy Director of HCMC Investment and Trade Promotion Centre (ITPC)

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao Động Thương binh và Xã hội Thành phố/ Mr Nguyen Van Lam, Deputy Director of HCMC Department of Labour, War Invalids and Social Affairs (HCMC DOLISA)

Bà Đặng Tuyết Vinh, Trưởng phòng chính sách EuroCham/ Mrs Vinh Dang, Advocacy Manager of EuroCham

Ông Trung Khuất, Đồng chủ tịch Tiểu ban Nhân lực và Đào tạo EuroCham/ Mr Trung Khuat, Co-Chair of HR&T SC of EuroCham


16:00

Kết thúc Hội nghị/ Conclusion0 nhận xét:

Đăng nhận xét