Pages

Thứ Năm, 9 tháng 9, 2021

QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG NGÃI, Ra mắt CLB Doanh Nhân Quảng Ngãi tại TẠI TP.VŨNG TÀU

Vào Ngày 13/2/2017 tại Nhà hàng Gió biển tổ chức chương trình Chào mừng thành lập chi hội đồng hương Quãng Ngãi tại tp. Vũng tàu và ra mắt câu lạc bộ doanh nhân Quãng Ngãi tỉnh Bà rịa vũng Tàu.

QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

CỦA CHI HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG NGÃI

TẠI TP.VŨNG TÀU

 I. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA CHI HỘI ĐỒNG HƯƠNG 

           

Chi hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.Vũng Tàu thuộc Hội đồng hương Quảng Ngãi tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (gọi tắt là Chi hội) có mục đích và nhiệm vụ, sau đây:

1. Chi hội là tổ chức cộng đồng xã hội, tự nguyện của các thế hệ người quê Quảng Ngãi hoặc những người coi như Quảng Ngãi, hiện đang sinh sống, làm việc, học tập tại Tp.Vũng Tàu.

2. Chi hội là nơi tổ chức các hoạt động tập hợp, kết thân, trao đổi, hỗ trợ, giúp nhau giữa những người quê Quảng Ngãi và coi như quê Quảng Ngãi tại Tp.Vũng Tàu, nhằm xây đắp cuộc sống tình cảm, tinh thần phong phú; giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa tinh hoa của người Quảng Ngãi; phấn đấu thành người công dân tốt nơi cư trú; xây dựng đời sống vật chất & văn hóa ngày càng cải thiện, phát triển. 

3. Chi hội là nơi tổ chức các hoạt động tập hợp và chuyển đến lãnh đạo tỉnh nhà các hiến kế, sáng kiến, đề xuất… của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp… người Quảng Ngãi tại Tp.Vũng Tàu, nhằm góp phần xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng văn minh, giàu đẹp.   

4. Chi hội là nơi tổ chức các hoạt động từ thiện, cứu trợ đối với bà con Quảng Ngãi tại Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu và cho bà con quê nhà.

 II. TỔ CHỨC CHI HỘI ĐỒNG HƯƠNG 

1.Thành viên của Chi Hội đồng hương: 

1.1. Thành viên của Chi hội đồng hương là những cá nhân hoặc đại diện cho gia đình những người quê Quảng Ngãi hoặc coi như Quảng Ngãi tại Tp.Vũng Tàu, thuộc mọi thành phần, lứa tuổi, tự nguyện tham gia bằng hình thức ghi tên. 

1.2. Quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên:

- Quyền lợi:

+ Được quyền ứng cử, đề cử, bầu cử vào cơ quan điều hành của Chi hội & của Hội đồng hương;

+ Được góp ý kiến về các hoạt động của Chi hội & Hội đồng hương;

+ Được cung cấp thông tin về Chi hội & Hội đồng hương, về quê nhà; được thụ hưởng các kết qủa hoạt động của Chi hội & Hội đồng hương ; được hỗ trợ, giúp đỡ khi gặp khó khăn, hoạn nạn;

+ Được tuyên dương, khen thưởng nếu có thành tích trong các hoạt động của Chi hội & Hội đồng hương.

- Nghĩa vụ:

+ Phải thực hiện quy chế của Chi hội đồng hương;

+ Phải tham gia các hoạt động của Chi hội đồng hương;

+ Phải báo cho Chi hội đồng hương những việc làm của mình vì cộng đồng và những việc biết về cộng đồng người Quảng Ngãi tại Tp.Vũng Tàu; 

+ Phải đóng Hội phí (nếu có).

2.Ban chấp hành Chi Hội đồng hương:

2.1. Ban chấp hành (BCH) là cơ quan tổ chức, điều hành hoạt động của Chi hội đồng hương giữa hai nhiệm kỳ. BCH do cuộc họp đại biểu của Chi hội đồng hương bầu cử. Người trúng cử BCH phải đạt đa số quá bán đại biểu dự họp biểu quyết. Số lượng ủy viên BCH do cuộc họp đại biểu bầu cử BCH quyết định. Nhiệm kỳ của BCH là 04 năm. Các quyết định của BCH thông qua theo nguyên tắc đa số quá bán dự họp.

2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của BCH:

- Tổ chức, điều hành việc tìm hiểu, nắm biết, tập hợp tất cả những người quê Quảng Ngãi và coi như người Quảng Ngãi, đang sinh sống, làm việc, học tập tại TP.Vũng Tàu vào Chi hội đồng hương;

- Tổ chức, điều hành các hoạt động trợ giúp tinh thần, pháp lý, việc làm, học tập, khám chữa bệnh, giúp đỡ vật chất, liên kết làm ăn cho cộng đồng người Quảng Ngãi trong Chi hội đồng hương; 

- Tổ chức, điều hành các hoạt động từ thiện, cứu trợ cho cộng đồng người Quảng Ngãi, nhất là những người đang gặp khó khăn, hoạn nạn;

- Tổ chức, điều hành các hoạt động khuyến học, khuyến tài, hổ trợ tài năng trẻ cho con em Quảng Ngãi đang học tập tại TP.Vũng Tàu;

- Tổ chức ngày Hội người Quảng Ngãi tại TP.Vũng Tàu vào dịp đầu xuân hàng năm;

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo hiến kế cho lãnh đạo tỉnh nhà về chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế – văn hoá – xã hội; tổ chức, điều hành các hoạt động giao lưu, trao đổi, hợp tác, liên kết phát triển kinh tế, văn hoá, khoa học công nghệ… giữa các nhà khoa học, nhà văn hoá, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp… người Quảng Ngãi tại TP.Vũng Tàu với các tổ chức kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, doanh nhân tỉnh nhà.

- Quyết định sửa đổi điều lệ Chi hội đồng hương; quyết định công nhận BCH Chi hội đồng hương các cấp tại Tp.Vũng Tàu; quyết định phê duyệt kế hoạch công tác và kế hoạch tài chính hàng năm của Chi hội đồng hương; quyết định họp bầu cử BCH.

3. Thường trực BCH: 

3.1. Thường trực BCH gồm Chi Hội Trưởng, các Chi Hội Phó . Chi Hội Trưởng , các Chi Hội Phó do BCH bầu cử trong số ủy viên BCH. Nhiệm kỳ của Chi Hội Trưởng, các Chi Hội Phó cùng với nhiệm kỳ của BCH.

3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực BCH:

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực BCH là tổ chức, điều hành các hoạt động của Chi hội đồng hương, của BCH giữa hai kỳ họp BCH; xây dựng và điều hành chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch tài chính của Chi hội đồng hương, của BCH; thực hiện công tác đối ngoại của Chi hội đồng hương, của BCH; ký ban hành các văn bản của Chi hội đồng hương, của BCH.

- Chi Hội Trưởng: chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động của Chi hội đồng hương, của BCH, của Thường trực.

- Chi Hội Phó : chịu trách nhiệm theo từng lĩnh vực tổ chức, họat động của Chi hội đồng hương, của BCH, của Thường trực BCH, theo phân công của Thường trực BCH.

4. Ban kiểm soát:

4.1. Ban kiểm soát (BKS) do BCH thành lập. Số thành viên của BKS ít nhất là 3 người, trong đó Trưởng ban phải là ủy viên BCH. Nhiệm kỳ của BKS cùng với nhiệm kỳ của BCH.

4.2. Nhiệm vụ chính của BKS là kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế của Chi hội đồng hương; kiểm tra, giám sát việc thu, chi, quyết toán và công khai tài chính của Chi hội đồng hương. 

5. Các Ban chuyên môn của BCH: 

BCH có thể thành lập các Ban chuyên môn theo từng lĩnh vực, sau đây:

5.1. Ban tổ chức kết nối cộng đồng.

Nhiệm vụ chính của Ban tổ chức là: Xây dựng, phát triển tổ chức Chi hội đồng hương; nắm bắt, kết nối, tổ chức các hoạt động giao lưu cộng đồng người Quảng Ngãi tại Tp.Vũng Tàu & các tỉnh thành khác trong nước.

5.2. Ban trợ giúp cộng đồng.

Nhiệm vụ chính của Ban trợ giúp cộng đồng là: Kết nối hỗ trợ làm ăn, trợ giúp pháp lý, khuyến khích học tập đối với cộng đồng người Quảng Ngãi tại Tp.Vũng tàu; thực hiện các hoạt động từ thiện, cứu trợ cho cộng đồng người Quảng Ngãi gặp khó khăm, hoạn nạn. 

5.3. Ban thông tin truyền thông.

Nhiệm vụ chính của Ban thông tin truyền thông là:

Tìm hiểu, tuyên truyền, quảng bá về ý chí, khát vọng vươn lên của người Quảng Ngãi; thu thập và cung cấp thông tin về hoạt động của Chi hội đồng hương, về tình hình của quê nhà cho cộng đồng người Quảng Ngãi tại Tp.Vũng Tàu.

5.4. Ban tài chính:

Nhiệm vụ chính của Ban tài chính là:

Tổ chức các hoạt động gây quỹ; phân bố, điều phối tài chính cho các họat động thường xuyên của Chi hội đồng hương, và các hoạt động từ thiện, cứu trợ, khuyến học...

5.5. Văn phòng:

Nhiệm vụ chính của văn phòng là:

Giúp việc cho BCH và Thường trực BCH.

III. TÀI CHÍNH CỦA HỘI ĐỒNG HƯƠNG

1. Các khoản thu:

            1.1. Hội phí (nếu có);

1.2. Đóng góp của các thành viên;

            1.3. Tài trợ của các tổ chức, cá nhân, của nhà hảo tâm;

            1.4. Các hoạt động sinh lợi;   

            1.5. Lãi suất tiền gửi;

            1.6. Các khoản thu khác.

2. Các khoản chi:

2.1. Tổ chức ngày Hội người Quảng Ngãi hàng năm;

2.2. Các hoạt động theo kế hoạch của BCH Chi hội đồng hương; 

2.3. Các hoạt động của thường trực văn phòng (lương, phụ cấp, văn phòng phẩm, điện nước, thông tin liên lạc, giao tiếp);

2.4. Tổ chức sản xuất và phát hành đặc san , ấn phẩm về người Quảng Ngãi;

2.5. Khen thưởng, tri ân, tôn vinh;

2.6. Thăm hỏi khi đau ốm, phúng viếng khi từ trần đối với các thành viên BCH Chi hội đồng hương các cấp tại Tp.Vũng tàu.


3.Quản lý thu, chi:

3.1. Kế hoạch tài chính:

Kế hoạch tài chính lập hàng năm. Thường trực BCH điều hành việc lập kế hoạch tài chính. Kế hoạch tài chính phải thông qua BCH cùng lúc với thông qua chương trình, kế hoạch công tác hàng năm.

3.2. Chi hội đồng hương phải mở tài khoản tại ngân hàng. Các khoản thu, chi của quỹ Chi hội phải mở sổ theo dõi đầy đủ, chính xác. Khi thu, chi phải lập chứng từ rõ ràng, minh bạch. Kết quả thu, chi phải lập quyết toán định kỳ 6 tháng và một năm. Quyết toán định kỳ phải báo cáo BCH và công khai trên website của Chi hội đồng hương, công khai tại các cuộc họp Chi hội đồng hương. 

3.3. Thường trực BCH, trực tiếp là Chi Hội Phó phụ trách tài chính điều hành toàn bộ kế hoạch tài chính của Chi hội. Chủ tài khoản phê duyệt các khoản chi và chịu trách về việc này. Thường trực văn phòng Chi hội đồng hương có trách nhiệm mở sổ theo dõi, ghi chép, lập chứng từ thu, chi, làm báo cáo quyết toán định kỳ, công bố quyết toán công khai.

3.4. Các thành viên của Chi hội đồng hương và các thành viên BCH có nghĩa vụ đóng góp và vận động đóng góp tạo nguồn thu cho quỹ Chi hội đồng hương; đồng thời có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc chi tiêu, quyết toán. 

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Quy chế này có thể bổ sung, sửa đổi trong quá trình thực hiện.

2. Quy chế này thực hiện trong nội bộ Chi hội đồng hương.

3. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 Quy chế này đã được thông qua tại cuộc họp các thành viên ngày 26/02/2017.

CHI HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG NGÃI TẠI TP. VŨNG TÀU


Hội đồng hương Quảng Ngãi tại BR-VT: Kêu gọi hỗ trợ đồng hương mưu sinh khó khăn do đại dịch COVID-19


Nhằm chia sẻ khó khăn với đồng hương là những người vào Bà Rịa – Vũng Tàu mưu sinh tạm thời nhưng gặp khó khăn do dịch COVID 19, không có thu nhập, không thể về quê..., Hội đồng hương (HĐH) Quảng Ngãi tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kêu gọi bà con HĐH Quảng Ngãi đang sinh sống tại Bà Rịa – Vũng Tàu cùng chung tay hỗ trợ cho những đồng hương đang gặp khó khăn để vượt qua cơn đại dịch.

“Chúng ta chọn Bà Rịa – Vũng Tàu là quê hương thứ 2 của mình, chúng ta sống và làm việc tại đây với dòng máu là người Quảng Ngãi, nhưng với nhịp đập trái tim là  người BRVT. Vì vậy, việc chung tay giúp đỡ cho bà con đồng hương vừa có ý nghĩa tương thân tương ái cũng là giúp cho địa phương Bà Rịa – Vũng Tàu bớt gánh nặng phải lo cho người khó khăn. Cùng đó, giúp cho tỉnh Quảng Ngãi bớt một phần lo lắng cho những công dân tha phương mưu sinh. Một việc làm hết sức thiết thực, nhân văn, mong những người đồng hương Quảng Ngãi chúng ta cùng đồng lòng tham gia”, ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch HĐH Quảng Ngãi tại Bà Rịa – Vũng Tàu kêu gọi.

Hội đồng hương Quảng Ngãi đã đang và mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ của những người con quê hương Quảng Ngãi có điều kiện đóng góp để san sẻ cho những người kém may mắn. Mọi sự hỗ trợ, đóng góp xin liên lạc qua số điện thoại: 091.805.6853 (chị Đỗ Thị Mười). Đồng hương Quảng Ngãi mưu sinh gặp khó khăn cần nhận sự hỗ trợ xin liên lạc số điện thoại: 098.214.8948 (anh Huỳnh Công Minh).

Hiện nay, HĐH tỉnh Quảng Ngãi tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã liên lạc với các chi hội ở các huyện, thị, thành phố lên danh sách người đồng hương Quảng Ngãi đang mưu sinh trên đất Bà Rịa – Vũng Tàu gặp khó khăn để hỗ trợ.

HĐH QUẢNG NGÃI TẠI TỈNH BR-VT


Danh sách Hội đồng hương

STT Họ tên Nơi công tác Điện thoại Địa chỉ email đóng góp

1 Huỳnh Công Minh Cty CP CTGT Phú Mỹ 0982148948 huynhcongminhvt@gmail.com 2.000.000

2 Lê Minh Lưu Công ty Kiềm toán ASA 0903934592 luuktoanasa@yahoo.com 2.000.000

3 Trần Văn Thanh Cty QL khai thác qũi đất Tỉnh 0982546919 vanthanhqdvt@gmail.com 500.000

4 Dương Tấn Trường Phòng Kế toán TC LD DK 0903923085 tantruong0724@gmail.com 1.000.000

5 Trương Quang Điền truongquangdien@gmail.com 500.000

6 Lê Tấn Dũng Cty TNHH LESCORESD 0908016189 letandungkdlnp@gmail.com 2.000.000

7 Trần Minh Thế Sở VHTT BR - VT 0913840787 tranminhthe1962@gmail.com 500.000

8 Đỗ Thị Mười 500.000

9 Hoàng Quang Bá Sở XD, Hưu trí, HĐH   

10 Nguyễn Đình Tuấn Bệnh viện Lê Lợi tuanbvll1966@yahoo.com 

11 Nguyễn Khả Phong Cty chế biến bột mì Mêkông 0918034487 phongnguyenkha@gmail.com 

12 Phạm Văn Triêm Cty Tân Phước Thịnh 0913947194 2.000.000

13 Bùi Thiên Quốc Của hàng sắt thép 0903349233 2.000.000

14 Hồ Thanh Côn UDEC 2.000.000

15 Nguyễn Văn Lang Cty TNHH XD Lang Phong 2.000.000

16 Trần Hữu Tình Kho bạc nhà nước tỉnh BR - VT 1.000.000

17 Nguyễn Thanh Bình Cửa hàng gỗ Thanh Bình 1.000.000

18 Nguyễn Dư 1.000.000

19 Nguyễn Ngọc Chí Cty CP DL Quốc tế VT 1.000.000

20 Võ Tấn Phát Cty CP ĐTXD & TM Tâm Tín Đức 1.000.000

21 Nguyễn Quyền Công an Tỉnh 1.000.000

22 Nguyễn Duy Bảnh Agribank Vũng Tàu 1.000.000

23 Phạm Trần Thương Cty XD Toàn Anh Tú 1.000.000

24 Bùi Ngọc Tân 1.000.000

25 Phạm Thanh Mai 1.000.000

26 Nguyễn Thanh Thơm Báo BR - VT 0913737977 500.000

27 Nguyễn Xuân Tôn Sở Y tế 0908608839 500.000

28 Nguyễn Văn Thắm CS đường thủy 0913863430 500.000

29 Huỳnh Công Sơn PTSC M&C 500.000

30 Huỳnh Phú Quý DN 0997117979 500.000

31 Trương Quang Lưu DNTN 01239971111 500.000

32 Nguyễn Quý Trọng Bình Cty TNHH TM DV Phát Lộc Thọ 500.000

33 Bùi Văn Hy TT Kiểm định CL CTGT 500.000

34 Bùi Minh Tuấn TT Kiểm định CL CTGT 500.000

35 Ngô Văn Học Alpha ECC 500.000

36 Lê Văn Đệ 500.000

37 Trương Thị Y Trạm y tế P4-TP.Vũng Tàu 500.000

38 Trần Quốc Hiển 500.000

39 Bùi Minh Huệ Cty CP Tư Vấn KTXD Hưng Phát 500.000

40 Trần Ngọc Bình Viện NCKH Vietsovpetro 500.000

41 Trương Văn Thắng Trường chuyên Lê Quý Đôn 500.000

42 Nguyễn Minh Cảnh Cung cấp trái cây 500.000

43 Phan Văn Thân CA hưu trí 500.000

44 Dương Tấn Nhàn 500.000

45 Huỳnh Công Việt Cty TNHH Whan-Tai VN 300.000

46 Lê Thị Hải 300.000

47 Tạ Minh Đa CA P2 Vũng Tàu 0982202336 200.000

48 Nguyễn Boa Hưu trí 200.000

49 Võ Văn Hẳn Cửa hàng xăng dầu 449 NAN 0989115289  

50 Nguyễn Phước Khánh Dầu khí 0989115289  

51 Nguyễn Văn Dõng Chi Cục thuế VT 0918001211  

52 Phạm Ngọc Danh Sở CA Tỉnh, Hưu trí 0908747404  

53 Nguyễn Văn Thật Điện Lực Tỉnh BR - VT 0903814257  

54 Nguyễn Duy Hoàng CB hưu trí 0908128131  

55 Phạm Thới DNTN???? 0913957937  

56 Trương Quang Điêu Sở Giao thông vận tải 0918784807  

57 Nguyễn Trần Ninh 0918446845  

58 Trần Đình Thanh Sở GTVT, hưu trí 0903801579  

59 Nguyễn Công Chồm Cục thuế Tỉnh BR - VT 0986021616  

60 Nguyễn Thái Hòa CCBV thực vật 0918000038  

61 Nguyễn Thị Minh Trâm Quỹ hỗ trợ và phát triển 0918447472  

62 Lê Công Tuấn Sở VHTT BR - VT 0903830497  

63 Nguyễn Quang Kim XNCBTS Phước Cơ 0918447472  

64 Nguyễn Hoàng Linh Hoạt động Hội 0913947999  

65 Mai Hữu Thức CTY Dịch vụ & Du lịch DK 0983906870  

66 Tạ Hồng Vinh 0918023884  

67 Thành 0913815873  

68 Nguyễn Việt Anh 0913738443  

69 Nguyễn Luật 0938483899  
0 nhận xét:

Đăng nhận xét