Pages

Thứ Tư, 1 tháng 9, 2021

Phân tích vai trò của hoạt động thiết kế trong các giai đoạn tố tụng (điều tra vụ án hình sự; xét sử vụ án hình sự; giáo dục, cải tạo phạm nhân). Rút ra kết luận cần thiết.

 Phân tích vai trò của hoạt động thiết kế trong các giai đoạn tố tụng (điều tra vụ án hình sự; xét sử vụ án hình sự; giáo dục, cải tạo phạm nhân). Rút ra kết luận cần thiết.

Bài làmMỞ BÀI

Trong quá trình thực hiện hoạt động tư pháp, các hoạt động tâm lý này được sử dụng thương xuyên. Chúng có mối liên hệ tác động qua lại lẫn nhau. Nằm trong nhóm các hoạt động tâm lý cơ bản, hoạt động thiết kế ảnh hưởng trực tiếp đến mục đích cơ bản của hoạt động tư pháp.

Tại bài viết này, em xin trình bày vấn đề: “Phân tích vai trò của hoạt động thiết kế trong các giai đoạn tố tụng.”

NỘI DUNG

KHÁI NIỆM HOẠT ĐỘNG THIẾT KẾ

Thiết kế là tổng hợp các thao tác của tư duy và tưởng tượng nhằm dự đoán, lập kế hoạch hành động và cho ra các quyết định để đạt được các mục đích của hoạt động tư pháp.

Hoạt động thiết kế trong hoạt động tư pháp được tiến hành trên cơ sở của các quá trình nhận thức lý tính: tư duy và tưởng tượng. Bằng các quá trình nhận thức này, người cán bộ tư pháp dự đoán các tình huống có thể xảy ra (các khả năng có thể có về vụ án, phản ứng, hành vi, thái độ có thể có ở các chủ thể tham gia tố tụng). Qua đó, lập các kế hoạch cho quá trình hành động (kế hoạch điều tra vụ án, kế hoạch xét xử vụ án) và đưa ra các quyết định cụ thể (quyết định khởi tố, quyết định tạm giam, bản án…).

Hoạt động thiết kế được tiến hành trong tất cả các hoạt động tư pháp như: hoạt động điều tra, xét xử các vụ án hình sự, hoạt động giải quyết các vụ án dân sự và hoạt động giáo dục, cải tạo người phạm tội.

CÁC DẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG THIẾT KẾ VÀ VAI TRÒ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

Hoạt dộng thiết kế được tiến hành dưới ba dạng chính thức: dự đoán, vạch kế hoạch và ra quyết định.

Dự đoán

Dự đoán là hoạt động tư duy đặc biệt nhằm nhìn thấy trước diễn biến và kết quả của các quá trình trong hoạt động tư pháp.

Hoạt động tư pháp mang tính bị động cao về mặt nhận thức, vì vậy không thể khẳng định một cách chính xác diễn biến và kết quả của hoạt động. Song dự đoán nó là một điều cần thiết. Việc dự đoán cần phải dựa trên những thông tin đã được thu thập về sự kiện đã xảy ra, các hiểu biết về tâm lý của các chủ thể tham gia tố tụng. Căn cứ vào các thông tin đã có, người cán bộ tư pháp hình dung những sự kiện, diễn biến hoặc kết quả sẽ xảy ra trong hoạt động.

Ví dụ, dựa trên những thông tin mà các bên nguyên đơn và bị đơn cung cấp, thẩm phán hình dung và phán đoán thái độ, phản ứng của các đương sự tại phiên tòa hòa giải, kết quả hòa giải… Từ đó mà dự phòng các phương án cần thiết.

Trong hoạt động tư pháp, hoạt động dự đoán thường được tiến hành theo các nội dung sau:

+ Dự đoán các khả năng có thể xảy ra trong hoạt động;

+ Dự đoán việc làm và hành vi ứng xử của bản thân người cán bộ tư pháp;

+ Dự đoán các điều kiện sống và hành vi của các chủ thể tiến hành hoạt động điều tra, hoạt động xét xử, qua đó tổ chức và phối hợp hoạt động của họ;

+ Dự đoán hành vi xử sự, thái độ và phản ứng của những người tham gia tố tụng khác (như của bị can, bị cáo, người làm chứng, người bị hại…);

Việc dự đoán trong hoạt động tư pháp có một ý nghĩa quan trọng. Nó giúp người cán bộ tư pháp dự liệu trước những tình huống của hoạt động. Nhờ đó, có các kế hoạch hành động để chủ động và tích cực khi tiến hành hoạt động.

Lập kế hoạch

Lập kế hoạch là việc vạch ra phương hướng, các bước hành động cụ thể, xác định các phương tiện, biện pháp, các điều kiện cần thiết để đạt được các hành động đã dự định.

Hoạt động lập kế hoạch được thực hiện kết hợp với hoạt động nhận thức. Hoạt động nhận thức giúp cán bộ tư pháp có được các thông tin cần thiết. Nhờ đó họ mới lập được các kế hoạch cụ thể cho hành động.

Việc lập kế hoạch gồm các nội dung cơ bản sau:

Lập kế hoạch cho quá trình thu thập, kiểm tra, phân tích, tổng hợp các thông tin cần thiết về sự việc.

+ Lập kế hoạch để thực hiện các hoạt động đấu tranh nhằm chấm dứt tội phạm, triệt tiêu những điều kiện có thể làm tội phạm tái phát, hoặc phát sinh tội phạm mới.

+ Lập kế hoạch kiểm tra các giả thiết được hình thành trong quá trình thu thập và nghiên cứu chứng cứ.

+ Lập kế hoạch về quá trình hoạt động điều tra viên, thẩm phán, quản giáo. Đây là kế hoạch cho từng dạng hoạt động cụ thể: cho hoạt động nhận thức, hoạt động giao tiếp, hoạt động giáo dục, hoạt động tổ chức.


Việc lập kế hoạch được tiến hành trên cơ sở của hoạt động dự đoán. Hoạt động dự đoán sẽ đưa ra mô hình về hành vi cũng như các tình huống có thể xảy ra. Nhờ đó, hoạt động lập kế hoạch sẽ vạch ra cụ thể trình tự các bước tiến hành, các công cụ phương tiện, biện pháp cần thiết. Hoạt động lập kế hoạch là một điều kiện để thực hiện các mục tiêu của hoạt động dự đoán. Như vậy, trong nhiều trường hợp thì dự đoán và lập kế hoạch có thể được tiến hành kế tiếp nhau.

Ra quyết định

Hoạt động ra quyết định là việc hình thành một quyết định hoặc một bản án cụ thể trên cơ sở xem xét, so sánh, đối chiếu các chứng cứ đã định về vụ án với các điều luật cụ thể.

Ra quyết định là một hành động ý chí nhằm đảm bảo quá trình xác minh sự thật khách quan, chấm dứt sự phát triển của hoạt động phạm tội, chấm dứt sự phản kháng, đảm bảo cho các hoạt động khác trong lĩnh vực tư pháp.

Hoạt động ra quyết định có những đặc điểm sau:

+ Khi ra quyết định , người cán bộ tư pháp là người đại diện cho Nhà nước và pháp luật. Họ không thể hiện ý chí của cá nhân mà thể hiện ý chí của nhà nước pháp luật: người cán bộ bảo vệ pháp luật (điều tra viên, thẩm phán, kiểm sát viên…) có những quyền hành đặc biệt, họ sử dụng những quyền hành đó nhân danh Nhà nước và pháp luật.

+ Các quyết định của người cán bộ tư pháp mang tính bắt buộc, tính cưỡng chế cao. Nói cách khác, quyết định của người cán bộ tư pháp được đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế của Nhà nước.

+ Quyết định về việc thực hiện một hành vi tố tụng nào đó, sẽ có thể làm thay đổi vị trí pháp lý của công dân (buộc họ phải thực hiện những nghĩa vụ nhất định như làm chứng cho một vụ án, hoặc hạn chế một số quyền nhất định của họ…). Như vậy, các quyết định của người cán bộ tư pháp có thể dẫn tới những hậu quả pháp lý nhất định.

+ Các quyết định trong hoạt động tư pháp phải được ra bằng văn bản và tuân thủ chặt chẽ theo các quy định của pháp luật về thẩm quyền và thủ tục.

Việc ra quyết định bằng văn bản có những tác động tâm lý nhất định đến người ra quyết định. Nó buộc người cán bộ tư pháp phải có tinh thần trách nhiệm cao, cân nhắc kỹ càng khi ra quyết định. Mặt khác, quy định chặt chẽ của pháp luật về thẩm quyền và thủ tục ra quyết định giúp cho công tác kiểm tra, giám sát đối với các quyết định được đưa ra trong hoạt động, phòng ngừa và phát hiện những sai sót, đảm bảo tính chính xác của các quyết định được đưa ra.

VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG THIẾT KẾ TRONG CÁC GIIAI ĐOẠN TỐ TỤNG

Những nội dung trên của hoạt động thiết kế nhằm đảm bảo cho việc nhận thức đúng đắn vụ án, đảm bảo cho hoạt động giáo dục và hoạt động phòng ngừa ngăn chặn tội phạm.

Trong giai đoạn điều tra vụ án

Nội dung của hoạt động thiết kế trong giai đoạn điều tra gồm dự đoán các giả thiết có thể có về vụ án đã xảy ra, lập kế hoạch cụ thể cho quá trình thu thập, tìm kiếm chứng cứ, đưa ra các quyết định khởi tố, quyết định tạm giam, quyết định triệu tập…

Những nội dung trên của hoạt động thiết kế nhằm đảm bảo cho việc nhận thức đúng đắn vụ án, đảm bảo cho hoạt động giáo dục và hoạt động phòng ngừa tội phạm.

Hoạt động ra quyết định của điều tra viên được quy định bởi pháp luật và được thực hiện trong khuôn khổ các quyết định ấy. Quyết định của điều tra viên về việc thực hiện một hành vi tố tụng nào đó trong giai đoạn điều tra sẽ có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nhất định (bị tước quyền tự do đi lại, làm phát sinh các nghĩa vụ nhất định…). Do đó, nó cần phải tuân theo các quy định của pháp luật về thẩm quyền và thủ tục ra quyết định nhằm tránh những sai sót dẫn đến vi phạm quyền công dân.

Hoạt động thiết kế là hoạt động cơ bản trong cấu trúc tâm lý của hoạt động điều tra. Tất cả những nội dung của hoạt động thiết kế như ra quyết định khởi tố, quyết định tạm giam, các giả thiết về vụ án, kế hoạch điều tra… đều nhằm phục vụ cho mục đích cơ bản của hoạt động điều tra là thu thập các thông tin để làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án.

Trong giai đoạn xét xử

Hoạt động thiết kế trong giai đoạn xét xử gồm: dự đoán các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động xét xử; lập kế hoạch xét xử vụ án; đưa ra các quyết định cụ thể về vụ án.

Hoạt động thiết kế đóng vai trò chủ đạo trong cấu trúc tâm lý của hoạt động xét xử. Vì mục đích cuối cùng của hoạt động xét xử  là đưa ra được bản án công bằng nghiêm minh đúng người, đúng tội. Đó là nội dung của hoạt động ra quyết định.

Khi ra bản án cũng như các quyết định có liên quan đến vụ án, Hội đồng xét xử cần tính đến những tình tiết chưa được ghi nhận trong hồ sở, tài liệu của vụ án như: thái độ khai báo, tiền án, tiền sự… của bị cáo. Như vậy, khi ra quyết định, tòa án không chỉ xem xét đến các tình tiết có liên quan đến hành vi phạm tội mà còn cần phải cân nhắc đến các yếu tố khác để làm sao bằng một quyết định, cùng một lúc đạt được nhiều mục đích.

Việc ra quyết định do từng thành viên của Hội đồng xét xử tiến hành, nhưng kết quả của nó mang tính tập thể, do tập thể quyết định. Trong giai đoạn nghị án, mỗi thành viên của Hội đồng xét xử ra quyết định theo nguyên tắc độc lập trong xét xử. tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại không thể hiện ý chí bất kỳ cá nhân nào mà thể hiện ý chí của tập thể Hội đồng xét xử.

Trong giai đoạn cải tạo

Trong giai đoạn cải tạo hoạt động thiết kế giúp cán bộ tư pháp:

Thứ nhất, dự đoán và lập kế hoạch tiến hành các biện pháp giáo dục đối với từng phạm nhân và nhóm phạm nhân.

Việc dự đoán và lập kế hoạch giáo dục từng phạm nhân và nhóm phạm nhân phải dựa trên cơ sở nhận thức các đặc điểm tâm lý của phạm nhân, những khiếm khuyết trong nhân cách của họ và làm rõ ảnh hưởng của điều kiện, hoàn cảnh sống ở trại đối với phạm nhân. Chúng ta biết rằng, mỗi con người là một chủ thể, luôn có những cái riêng của mình. Vì vậy, kế hoạch và biện pháp giáo dục cũng cần phân hóa phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Trong quá trình giam giữ - cải tạo người quản giáo cần có sổ theo dõi từng phạm nhân; trong số này phản ứng những nhận xét của người quản lý về tâm lý, thói quen, hành vi của phạm nhân đó, những kết luận về sự cần thiết phải áp dụng hoặc thay đổi biện pháp giáo dục này hay biện pháp khác. Sổ theo dõi còn là phương tiện giúp người quản giáo đánh giá, nhận xét về từng phạm nhân một cách đầy dủ, khách quan.

Thứ hai,  đưa ra các quyết định cần thiết để đảm bảo hiệu quả cho quá trình giáo dục phạm nhân.

Những quyết định được đưa ra đối với phạm nhân trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam không nằm ngoài mục đích giáo dục phạm nhân. Đối với những phạm nhân tích cực lao động, học tập hoặc lập công thì được biểu dương, tăng thêm số lần gặp thân nhân, số lượng quà do thân nhân gửi đến, được thưởng tiền, hiện vật hoặc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù theo quy định cuẩ pháp luật. Đối với những phạm nhân vi phạm các quy định về giam giữ - cải tạo, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị cảnh cáo, phạt giam tại buồng kỷ luật, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các hình thức biểu dương, khen thưởng, xử phạt nêu trên chỉ có tác dụng khuyến khích phạm nhân tích cực cải tạo khi các quyết định khen thưởng hay xử phạt rõ ràng, công minh, khách quan. Trong trường hợp ngược lại chúng không phát huy được tác dụng tích cực của mình, thậm chí gây cản trở đối với hoạt động giáo dục.

KẾT LUẬN

Hoạt động tư pháp không chỉ nhằm đảm bảo sự công bằng cho xã hội, phát hiện trừng trị người phạm tội, mà còn hướng đến mục đích cải tạo cảm hóa người phạm tội. Và trong các giai đoạn của hoạt động tố tụng hoạt động thiết kê ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các mục đích cơ bản của hoạt động tư pháp. Vì vậy, nó thể hiện chức năng cơ bản trong cấu trúc tâm lý của hoạt động tư pháp và có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động tư pháp.

2 nhận xét:

 1. Hey, I think your really on track with this, I cant say I am completely on the same page, but its not really that big of a issue.
  This story is going to explore that issue in some detail.
  shopbymark

  Trả lờiXóa
 2. am sure. to everyone posting comments! It's not often that you can be informed, and also entertained at the same time. I am certain you also got something out of writing this article.
  When I view your RSS feed it puts up a bunch of garbled text, is the deal on my reader?
  save a marriage alone
  600 high authority UK directory submission and 400 search engine submission

  Trả lờiXóa