Pages

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 1. Tên môn học: NGHĨA VỤ NGOÀI HỢP ĐỒNG – NON-CONTRACTUAL OBLIGATIONS

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -LUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            KHOA KINH TẾ                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

1. Tên môn học: NGHĨA VỤ NGOÀI HỢP ĐỒNG – NON-CONTRACTUAL OBLIGATIONS
    Mã số môn học: DS03
2. Số tín chỉ: 02
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 2 bậc đại học
4. Phân bổ thời gian:
- Lý thuyết: 20 tiết;
- Bài tập: 10 tiết.
5. Điều kiện tiên quyết:
Sinh viên hoàn thành các môn học: Những vấn đề chung về Luật dân sự Việt Nam; Luật tài sản; Luật hợp đồng.
6. Mục tiêu môn học
 Mục tiêu chung: Cung cấp cho sinh viên cơ sở lý luận trong lĩnh vực pháp luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Đồng thời, thông qua việc giải quyết những tình huống thực tế giúp sinh viên có khả năng phân tích, áp dụng những quy định của pháp luật đã được cung cấp trong từng trường hợp cụ thể. Từ đó, sinh viên được trang bị những kỹ năng cần thiết có thể xử lý những tình huống thực tế liên quan đến lĩnh vực pháp luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
 Mục tiêu cụ thể (chuẩn đầu ra):
STT Mục tiêu cụ thể (chuẩn đầu ra) môn học Đáp ứng chuẩn đầu ra của  CTĐT
1 Có khả năng hệ thống hóa kiến thức khoa học xã hội và biết vận dụng giải quyết các vấn đề pháp lý đặt ra trong đời sống – xã hội. A1
2 Khả năng hiểu và hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
Khả năng hiểu và nắm bắt mối liên hệ và sự bổ trợ lẫn nhau giữa các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Đồng thời có khả năng so sánh hệ thống pháp luật Việt Nam với hệ thống pháp luật khác trên thế giới liên quan đến lĩnh vực bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
Khả năng nắm bắt, vận dụng các kiến thức pháp luật về luật Dân sự, cụ thể là pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng để áp dụng vào thực tế đời sống pháp lý.
Khả năng ứng dụng kiến thức để thực hiện các nghiệp vụ pháp lý trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là các cơ quan tư pháp, các cơ quan hành chính nhà nước cũng như các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp lý về luật tư.
Được trang bị những kiến thức cơ bản về lĩnh vực luật dân sự để có thể ứng dụng giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong các lĩnh vực của đời sống dân sự, cụ thể trong lĩnh vực bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. B1, B2, B3, B4, B5
3 Kỹ năng nghiên cứu và phân tích luật; kỹ năng vận dụng kiến thức để phản biện, lập luận và xây dựng pháp luật.
Kỹ năng xử lý các tình huống trong tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực dân sự, cụ thể là trong lĩnh vực bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
Kỹ năng vận dụng kiến thức pháp luật về dân sự, cụ thể là pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, để tiến hành vận dụng hoặc tư vấn cho các chủ thể có nhu cầu trong vực này.
Kỹ năng thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. C1, C2, C3, C4
4 Khả năng thu thập thông tin, phân tích, đánh giá và đưa ra quyết định.
Khả năng tư duy độc lập và phản biện trước những vấn đề pháp lý và kinh tế-xã hội. D1, D3
5 Khả năng nghe, nắm bắt và hiểu vấn đề với tư duy phản biện. E3
6 Có đạo đức nghề nghiệp. F4
7 Có khả năng làm việc nhóm, tập hợp hình thành nhóm và lãnh đạo nhóm làm việc để đạt được mục tiêu chung. H1
7. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:
Nội dung môn học bao gồm 2 phần trình bày các nội dung sau:
- Những quy định chung về trách nhiệm dân sự;
-  Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong những một số trường hợp cụ thể.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Sinh viên phải thu thập đầy đủ tài liệu phục vụ học tập theo sự hướng dẫn.
- Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% thời gian học tập trên lớp.
- Sinh viên phải tham gia làm việc nhóm, thuyết trình các tình huống được giao.
- Sau khi kết thúc môn học, sinh viên phải tích lũy được những kiến thức và kỹ năng cơ bản như đã nêu trong mục đích môn học.
- Sinh viên phải trải qua được kỳ thi đánh giá cuối kỳ.
9. Tài liệu học tập
I. VĂN BẢN PHÁP LUẬT
1. Bộ luật dân sự 2015;
2. Luật bồi thường nhà nước 2017;
3. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010;
4. Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007;
5. Luật bảo vệ môi trường 2014;
6. Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật dân sự 2005 về BTTH ngoài hợp đồng.
7. Một số văn bản pháp luật khác có liên quan đối với từng trường hợp cụ thể khi giải quyết tranh chấp về trách nhiệm dân sự.
II. SÁCH THAM KHẢO
1. Giáo trình Luật dân sự, Tập 2, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện, NXB.ĐHQG TP.HCM, 2018;
2. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam, Tập 2, Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB.CAND, 2005;
3. Luật Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam, Bản án và bình luận bản án, PGS.TS. Đỗ Văn Đại, NXB. Chính trị quốc gia, 2010;
4. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản, Phùng Trung tập, NXB. Hà Nội, 2009;
5. Luật dân sự Việt Nam, Nguyễn Xuân Quang, Lê Nết, Nguyễn Hồ Bích Hằng, NXB. ĐHQG TP.HCM, 2007;
6. Lỗi, căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng?, TS. Đỗ Văn Đại, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 02/210, 2010.
7. Trao đổi về bài viết liên quan đến tổn thất về tinh thần, TS. Đỗ Văn Đại, Tạp chí Tòa án nhân dân, số tháng 5/2010, 2010.
8. Bồi thường thiệt hại về tinh thần trong pháp luật thực định Việt Nam, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 16/2008, 2008.
9. Vấn đề xác định thiệt hại trong bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm hại, Phan Thị Hải Anh, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 10/2004, 2004.
10. Lỗi và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, TS. Phùng Trung Tập, Tạp chí Tòa án, 2004.
11. Droit des obligations, ALAIN BÉNABENT, Lextenso Editions, 2012.
12. Droit civil: Les obligations, GÉRARD LÉGIER, LAETITIA TRANCHANT, Dalloz Edition, 2011.
13. Les obligations, PHILIPPE MALAURIE, LAURENT AYNÈS, PHILIPPE STOFFEL-MUNCK, Lextenso Editions, 2011.
14. Droit civil: Les obligations, FRANCOIS TERRÉ, PHILIPPE SIMLER, YVES LEQUETTE, Dalloz Edition, 2009.
15. Nhà Pháp luật Việt – Pháp, Từ điển thuật ngữ pháp luật Pháp – Việt, NXB. Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2009.
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Đánh giá sinh viên đối với môn học này gồm có: bài kiểm tra giữa học kỳ; và bài thi cuối kỳ.
11. Thang điểm: 10, trong đó:
- Kiểm tra giữa học kỳ chiếm 40%
- Bài thi cuối kỳ chiếm 60%
12. Nội dung chi tiết
Phần 1
Những quy định chung về trách nhiệm dân sự
Chương 1
Giới thiệu chung về trách nhiệm dân sự
1.1. Khái niệm “nghĩa vụ”
1.2. Trách nhiệm dân sự
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Đặc điểm trách nhiệm dân sự
Chương 2
Điều kiện phát sinh trách nhiệm dân sự và các trường hợp miễn trừ
2.1. Căn cứ phát sinh trách nhiệm dân sự
2.2. Các trường hợp miễn trừ trách nhiệm dân sự
Chương 3
Năng lực chịu trách nhiệm, nguyên tắc, thời hạn, phương thức, hình thức bồi thường và thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường
3.1. Năng lực chịu trách nhiệm dân sự
3.2. Nguyên tắc bồi thường
3.3. Thời hạn, phương thức và hình thức bồi thường
3.3.1. Thời hạn được hưởng bồi thường
3.3.2. Phương thức bồi thường
3.3.3. Hình thức bồi thường
4. Thời hiệu khởi kiện yêu cầu BTTH

Phần 2
Trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng trong một số trường hợp cụ thể
Chương 1
Trách nhiệm BTTH do hành vi của mình gây ra
1.1. Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng
1.2. Vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết
1.3. BTTH do người dùng chất kích thích gây ra
1.4. BTTH do nhiều người cùng gây ra
1.5. BTTH do xâm phạm thi thể, mồ mả
1.6. BTTH do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng
1.7. BTTH do làm ô nhiễm môi trường
Chương 2
Trách nhiệm BTTH do hành vi của người khác gây ra
2.1. BTTH do người của pháp nhân gây ra
2.2. BTTH do người thi hành công vụ gây ra
2.3. BTTH do người dưới mười lăm tuổi, người mất NLHVDS gây ra trong thời gian trường học, bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản lý
2.4. BTTH do người làm công, người học nghề gây ra

Chương 3
Trách nhiệm BTTH do vật gây ra
3.1. BTTH do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra
3.2. BTTH do súc vật gây ra
3.3. BTTH do cây cối gây ra
3.4. BTTH do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra

                                                                Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2015

TRƯỞNG BỘ MÔN                                              TRƯỞNG KHOA

0 nhận xét:

Đăng nhận xét