Pages

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

CÔNG TY CP DV-TM&XD ĐỊA ỐC KIM OANH Số: /HĐĐC/2014 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC Lô: ......... – Thửa số: ......... Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Hôm nay, ngày ___ tháng ___ năm 2014, tại văn phòng Công Ty Cổ Phần DV-TM&XD Địa Ốc Kim Oanh, chúng tôi gồm có: I/ BÊN ĐẶT CỌC: (Gọi tắt là Bên A) - Ông (Bà ) :_______________ Sinh năm: __________ - CMND số: ___________ cấp ngày _________ do CA ________ - Địa chỉ hộ khẩu: _________________________________________ - Địa chỉ liên lạc: _________________________________________ - Điện thoại: _____________________________________________ II/ BÊN NHẬN ĐẶT CỌC: (Gọi tắt là Bên B) CÔNG TY CỔ PHẦN DV-TM&XD ĐỊA ỐC KIM OANH - Địa chỉ: Lô J53, đường NE8, Mỹ Phước 3, Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương. - Điện thoại: (0650). 3554.999 Fax: (0650) 3567960. - Mã số thuế: 3 7 0 1 4 8 4 9 5 7 - Đại diện bà: ĐẶNG THỊ KIM OANH Chức vụ: Tổng Giám Đốc Hai bên cùng trao đổi và thống nhất ký kết hợp đồng đặt cọc để đảm bảo cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc Khu đô thị Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, cụ thể như sau: ĐIỀU 1 TIỀN ĐẶT CỌC, MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC 1.1 TIỀN ĐẶT CỌC Bên A đã đặt cọc cho bên B số tiền là : 20.000.000 đồng (Bằng chữ : Hai mươi triệu đồng chẵn), để đảm bảo cho việc thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu tại khoản 1.2 Điều 1 hợp đồng này. 1.2 MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC: Để đảm bảo cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc khu đô thị Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, được mô tả cụ thể như sau: Quyền sử dụng đất đối với thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ____________; số vào sổ cấp giấy CNQSDĐ: _____________ do UBND thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cấp ngày __________ . Cụ thể: - Thửa đất số: _____ (ký hiệu Lô ____); tờ bản đồ số: ______ - Diện tích: ______ m2 ( Bằng chữ: _____________________________) - Mục đích sử dụng: đất ở. - Thời hạn sử dụng: Lâu dài. ĐIỀU 2 GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ THOẢ THUẬN ỨNG TRƯỚC GIÁ TRỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 2.1 TỔNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG: Tổng giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của hợp đồng này là : _____________đồng (Bằng chữ:________________________). Giá trên đã bao gồm lệ phí, chi phí xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và khai thuế theo khung giá thuế đất nhà nước quy định, cụ thể: - Giá trị quyền sử dụng đất: ________________________________ - Chi phí dịch vụ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ: _________________ 2.2 THOẢ THUẬN THANH TOÁN GIÁ TRỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: Bên A thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho bên B theo các đợt sau: Đợt 01: Ngày __/__/2014, Bên A thanh toán cho Bên B 40% giá trị quyền sử dụng đất (đã bao gồm tiền cọc) tương đương với số tiền là: _______ đồng (Bằng chữ:___________________). Đợt 02: Ngày __ / __ /2014 (trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký kết Hợp đồng này), Bên A thanh toán cho Bên B 30 % giá trị quyền sử dụng đất, tương đương với số tiền là: ___________ đồng (Bằng chữ: _______________ ). Đợt 03: Ngày __ / __ /2014 (trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký kết Hợp đồng này), Bên A thanh toán cho Bên B 30 % giá trị quyền sử dụng đất, tương đương với số tiền là: ___________ đồng (Bằng chữ: _______________ ), đồng thời ngay sau đó Bên B có trách nhiệm ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu tại khoản 1.2 Điều 1 hợp đồng này cho bên A. Đợt cuối: Bên A thanh toán cho Bên B chi phí dịch vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngay khi Bên B bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bên A, tương đương số tiền là: _____________đồng(Bằng chữ: _______________________). ĐIỀU 3 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN 3.1 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A : - Thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền đã thỏa thuận tại Điều 2 của hợp đồng này. Trường hợp bên A nộp tiền trễ so với quy định tại hợp đồng thì bên A phải trả cho bên B tiền lãi trên phần tiền chậm nộp theo lãi suất tiền vay quá hạn của Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Dương công bố tại thời điểm nộp tiền, thời gian tính lãi từ thời hạn phải thanh toán theo hợp đồng đến thời điểm nộp tiền, thời gian chậm nộp không được quá 30 ngày. - Trường hợp quá 30 ngày mà Bên A không thanh toán thì bên B được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng này và Bên A phải bồi thường 20% trên tổng giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng. - Cung cấp các giấy tờ cần thiết và ký kết các văn bản, hợp đồng theo đề nghị của bên B. - Thực hiện việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại hợp đồng này. Nếu Bên A huỷ bỏ việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì bên A chịu bồi thường 20% trên tổng giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng. - Bên A được nhận bàn giao đất trong vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày Bên B nhận đầy đủ tiền thanh toán đợt 1. 3.2 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B: - Yêu cầu Bên A thanh toán tiền đúng thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng. - Chịu trách nhiệm về pháp lý đối với thửa đất nêu tại mục 1.2. - Thực hiện việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại hợp đồng này ngay khi đủ điều kiện quy định của pháp luật. Nếu Bên B huỷ bỏ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì bên B phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận và đền cho bên A một khoản tiền bằng 20% trên tổng số tiền mà Bên A đã thanh toán cho Bên B. - Bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bên A sau khi Bên B hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Bên A đã thanh toán đủ 100% giá trị đất cộng với chi phí dịch vụ theo hợp đồng. ĐIỀU 4 PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong các bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án nơi bên B có trụ sở chính giải quyết theo quy định của pháp luật. ĐIỀU 5 ĐIỀU KHOẢN CHUNG 5.1 Bên A cam kết và xác nhận đã được bên B thông báo về tình trạng pháp lý của thửa đất, đã tự tìm hiểu rõ về tình trạng pháp lý của thửa đất, đồng ý đặt cọc và thực hiện giao dịch theo các điều kiện quy định tại hợp đồng này. 5.2 Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu quy định pháp luật cho phép, bên A có quyền đề nghị bên B xác nhận việc chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ của bên A cho bên thứ 3 khi bên A đã hoàn tất việc ứng trước theo khoản 2.2 Điều 2 hợp đồng này. 5.3 Hai bên sẽ phối hợp ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên tại cơ quan công chứng khi hoàn chỉnh thủ tục xin cấp giấy chứng nhận và khi bên A đã hoàn tất việc thanh toán đủ số tiền theo khoản 2.2 Điều 2 hợp đồng này. 5.4 Trong vòng 90 ngày làm việc, kể từ ngày Bên A thanh toán đủ 100% giá trị quyền sử dụng đất theo hợp đồng và ký nhận hợp đồng chuyển nhượng tại Văn phòng Công chứng có thẩm quyền, Bên B tiến hành các thủ tục cần thiết để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Bên A theo quy định của pháp luật. Bên A công nhận rằng việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bên A và quy trình xem xét và phê duyệt thuộc quyền quyết định duy nhất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Bên B sẽ nỗ lực cao nhất để thúc đẩy việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bên A trong thời gian sơm nhất có thể. 5.5 Trường hợp thời điểm thực hiện cam kết của các bên rơi vào chủ nhật, ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật thì việc thực hiện các cam kết đó được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo theo quy định pháp luật. 5.6 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này; chịu trách nhiệm trước pháp luật hiện hành về việc thực hiện các điều khoản ghi trong hợp đồng này. Mọi thay đổi ngoài những điều đã nêu trên phải được các bên cùng bàn bạc trao đổi và thống nhất bằng văn bản. 5.7 Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này. 5.8 Hợp đồng này được lập thành 03 bản, bên A giữ 01 bản bên B giữ 02 bản có nội dung và giá trị như nhau. ĐẠI DIỆN (BÊN A) ĐẠI DIỆN (BÊN B) BÊN ĐẶT CỌC BÊN NHẬN ĐẶT CỌC ĐẶNG THỊ KIM OANH

0 nhận xét:

Đăng nhận xét