Pages

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

9 cách sữa tính người mà không làm họ giận dữ, phật ý

  1. Khi bạn muốn sửa đổi hành vi một người thì bạn hãy làm như sau:
  2. 1.      Trước hết thành thật khen họ vài lời.
  3. 2.      Lấy ý mà làm cho họ nhận thấy lỗi lầm.
  4. 3.      Trước khi chỉ trích, phải tự thú nhận lỗi của bạn đã.
  5. 4.      Đừng ra lệnh, đặt câu hỏi để ám chỉ họ.
  6. 5.      Giữ thể diện cho họ.
  7. 6.      Công bình nhận những sự gắng sức của họ; dù họ mới tấn tới chút ít cũng khen họ. Lời khuyến khích của bạn phải thành thật và đại độ.
  8. 7.      Tán dương họ, để họ gắng sức được xứng đáng với lời ta khen.
  9. 8.      Khuyến khích họ cho họ thấy dễ dàng sửa đổi lỗi lầm và thấy công việc nhẹ nhàng đi.
  10. 9.      Xử trí ra sao cho họ thấy xung sướng làm công việc mà bạn đề nghị.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét