Pages

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN DANH TIẾNG - LỜI CẦU NGUYỆN CỦA THÁNH FRANCIS Ở ASSISI (thế kỷ 13) thường gọi là Kinh Hòa Bình

LỜI CẦU NGUYỆN CỦA

THÁNH FRANCIS Ở ASSISI (thế kỷ 13)

thường gọi là Kinh Hòa Bình

Lạy Chúa,

       Xin hãy dùng con làm công cụ hòa bình của Ngài.

         Nơi nào có hận thù, xin cho con gieo ra tình thương;

            Nơi nào có thương tổn, xin cho con mang lại tha thứ;

             Nơi nào có nghi ngờ, xin cho con đem laị niềm vui;

            Nơi nào có thất vọng, xin cho con gieo ra hy vọng;

            Nơi nào có bóng tối, xin cho con chiếu ra ánh sáng;

           Nơi nào có thảm sầu, xin cho con mang lại niềm vui.

Kính lạy Đấng Chủ Tể Thiên Thượng!

Xin hãy giúp con tìm an ủi người

hơn là để được người an ủi;

tìm hiểu biết ngừơi

hơn là để được người hiểu biết;

tìm yêu thương người

hơn là để được người thương yêu.

        Vì khi chúng con hiến dâng là lúc chúng con được nhận lãnh;

       khi chúng con tha thứ là lúc chúng con được thứ tha;

        khi chúng con chết đi là lúc chúng con được sinh vào cõi sống đời đời.

Lord,

Make me an instrument of your peace;

Where there is hatred, let me sow love;

Where there is injury, pardon;

Where there is doubt,  faith;

Where there is despair, hope;

Where there is darkness, light;

Where there is sadness, joy.

O Divine Master,

Grant that I may not so much seek

to be consoled as to console;

to be understood as to understand;

to be loved as to love.

For it is in giving that we receive.

It is in pardoning that we are pardoned.

It is in dying that we are born to eternal life.

LỜI CẦU NGUYỆN

CỦA MỤC SƯ REINHOLD NIEBUHR

Xin Đức Chúa Trời cho con được thanh thản

chấp nhận những điều  con không thể thay đổi,

cho con can đảm để thay đổi những điều  có thể thay đổi được,

và cho con khôn ngoan để phân biệt được

điều  nào có thể và điều nào không thể đổi thay.

God, grant me the serenity

to accept the things I can not change,

courage to change the things I can,

and wisdom to know the difference.

KẾT QUẢ CỦA SỰ CẦU NGUYỆN

Sau một thời gian cầu nguyện, tôi nhận thấy những thay đổi sau đây trong cuộc sống tôi, trong gia đình, hay trong người quen thân của tôi:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NHẬT KÝ CẦU NGUYỆN

VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN
   

NGÀY BẮT ĐẦU
   

NGÀY KẾT QUẢ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét