Pages

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

Kế Hoạch Kinh Doanh Mẫu

Một kế hoạch kinh doanh là một bản miêu tả về một ý định kinh doanh mà bạn muốn bắt đầu thực hiện.
Nó cũng là một kế hoạch về việc bạn muốn điều hành và phát triển ý định kinh doanh đó như thế nào.
Một kế hoạch kinh doanh được viết ra bao gồm những nội dung sau đây:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét