Pages

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

GiÁ TRỊ CỐT LÕI HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN (STT EDUCATION)

GÍA TRỊ CỐT LÕI HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN (STT EDUCATION)


-          Phát triển bền vững, kiên định tôn chỉ hành động;
-          Coi trọng chữ Tín và lấy chữ Tín làm vũ khí cạnh tranh;
-          Lấy khách hàng làm trung tâm;
-          Coi trọng đẳng cấp, chất lượng;
-          Đề cào tính bền vững, chất lượng;
-          Tôn trọng sự khác biệt và năng lực sáng tạo;
-          Hiểu rõ sứ mệnh phục vụ và chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ khi có đủ khả năng;
-          Tập thể đoàn kết, ứng xử nhân văn và coi trọng sự trung thành;
-          Thượng tôn pháp luật và kỷ luật;
-          Xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên khát vọng tiên phong và niềm tư hào giá trị trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét