Pages

Thứ Tư, 22 tháng 3, 2023

BÀI PHÁT BIỂU TẠI Đại hội toàn quốc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 2023

BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC TẠI PHIÊN HỌP NỘI BỘ tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam lần thứ IV – Nhiệm kỳ 2023 – 2028 bởi Chủ tịch Nguyễn Văn Thân.

Kính thưa Đại hội!

Sau một thời gian chuẩn bị chu đáo, cẩn thận, hôm nay, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam chính thức tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV - Nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội rất phấn khởi chào đón hơn 400 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, tình cảm và quyết tâm của hơn 6,5 vạn hội viên thuộc 59 tỉnh, thành Hội và 03 Chi hội ngành nghề, 26 đơn vị trực thuộc về dự Đại hội, nhằm xây dựng Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam ngày càng phát triển, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên.

Kính thưa Đại hội! 

Trong 5 năm qua, bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt đại dịch Covid-19 diễn ra vào cuối năm 2019 trên phạm vi toàn thế giới đã gây tác động tiêu cực chưa từng có đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam, theo đó là cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và U-crai-na hiện vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, đã tác động đến kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động của các DNNVV nói riêng. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ, đồng hành và giám sát của Quốc hội; sự chia sẻ, ủng hộ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương nỗ lực, quyết liệt triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ và đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực đời sống – xã hội, góp phần củng cố niềm tin, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, tạo đà thuận lợi đưa đất nước tiếp tục phát triển đi lên.

Kính thưa đại hội! 

Trong những năm qua, Ðảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Hiệp hội DNNVV Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các bộ, ban ngành, đoàn thể trung ương, địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của các cấp Hội đã nỗ lực, tích cực thực hiện, đạt được những kết quả toàn diện trên nhiều mặt công tác, trong đó có nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Hoạt động của các cấp Hội ngày càng có hiệu lực, hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản lý của các ban, đơn vị, các tổ chức Hội từ trung ương đến địa phương được nhân lên. Nhiều việc mới, trọng tâm mang tính nền tảng đã được triển khai thực hiện khá toàn diện. Chúng ta đã có một nhiệm kỳ hoạt động tích cực, hiệu quả, thành công và rất đáng tự hào.

Kính thưa đại hội! 

Đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới đang có những thay đổi sâu sắc về nhiều mặt. Thách thức và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới là rất nặng nề: những tác động của tình hình thế giới và trong nước vừa tạo ra thời cơ, vừa đặt ra những thách thức, yêu cầu ngày càng cao đối với sự phát triển của Hiệp hội. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho Đại hội kỳ này, là:

Thứ nhất, Chúng ta cần đánh giá đúng mức những nỗ lực, thành tựu đã đạt được cũng như những yếu kém khuyết điểm trong việc thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2016-2021; cần rút ra bài học sâu sắc đồng thời xác định đúng đắn phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Đại hội cũng sẽ tập trung thảo luận, xây dựng, hoàn thiện Báo cáo chính trị của BCH và các văn kiện quan trọng khác trình Đại hội. 

Thứ hai, Đại hội sẽ tiến hành bầu BCH Trung ương Hiệp hội, Ban Kiểm tra Hiệp hội DNNVV Việt Nam Khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là nội dung rất quan trọng. Thành công tại đại hội lần này có ý nghĩa quyết định đối với việc xây dựng tổ chức thắng lợi các nhiệm vụ của trung ương Hiệp hội DNNVV Việt Nam từ nay đến năm 2028, cán bộ hội viên trong hệ thống của Hiệp hội đang hướng về đại hội với niềm tin sâu sắc và đặt rất nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội. Vì vậy, đề nghị các đại biểu triển khai với tinh thần sáng suốt lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đảm bảo yêu cầu cả về tiêu chuẩn và cơ cấu, có uy tín và điều kiện, cũng như tâm huyết, để lãnh đạo các mặt công tác của Hội trong nhiệm kỳ tới.

Với ý nghĩa quan trọng của Đại hội, Tôi trân trọng đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ đi đôi với nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực, chủ động, tham gia thảo luận; công tâm, sáng suốt trong bầu cử; gương mẫu, kỷ luật trong chấp hành nội quy, quy chế của Đại hội, góp phần hoàn thành thắng lợi các nội dung, chương trình của Đại hội đã đề ra. Trên tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Tôi long trọng tuyên bố: Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khóa IV nhiệm kỳ 2023 – 2028. Kính chúc các đồng chí đại biểu, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp! 

Trân trọng cám ơn!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét